<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianach w statucie NN SFIO Akcji 2
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Ogłoszenie o zmianach w statucie NN SFIO Akcji 2

2 stycznia 2017

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN SFIO Akcji 2

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 sierpnia 2016 r. (DFI/I/4033/6/16/U/16/ZW) zezwalającej na wprowadzenie poniższych zmian i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, z dniem niniejszego ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu:

 

W postanowieniu § 20 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 dodaje się ustęp 6, który wraz z ustępami 2, 3, 4, i 5 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„2.       Aktywa Funduszu obciążają następujące koszty: Wynagrodzenie Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1, koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu.              

3.         Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Funduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Funduszu ustalonej w poprzednim Dniu Wyceny.           

4.         Pokrycie kosztów Funduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.

5.         W okresie likwidacji Funduszu, Aktywa Funduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Funduszu w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.

6.         Inne niż określone w ustępach powyższych koszty pokrywane są przez Towarzystwo.”

Pobierz pełną treść ogłoszenia tutaj.