NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiana w sposobie realizacji zleceń konwersji i zamian jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

19 maja 2017

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragnie poinformować, że od dnia 25 maja 2017 roku wprowadzone zostaną zmiany w sposobie realizacji zleceń konwersji i zamian jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo zmianie ulegnie proces wyceny transakcji konwersji/zamiany jednostek uczestnictwa. Nastąpi przesunięcie daty wyceny w odniesieniu do aktualnie obowiązującego schematu procesowania zleceń, w którym zlecenia przyjęte przez Agenta Transferowego w dniu D są procesowane po cenie jednostki uczestnictwa z dnia D+1.

Poniższy schemat prezentuje nowe daty wyceny dla zleceń konwersji/zamian jednostek uczestnictwa w podziale na fundusze, w odniesieniu do daty złożenia zlecenia przez Uczestnika (tj. wpływu zlecenia do Agenta Transferowego):

Modyfikacja wskazanego procesu nie wpływa na zmiany zapisów Prospektów Informacyjnych w zakresie realizacji zleceń Uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN. Nowe zasady przeliczania transakcji konwersji/zamian jednostek uczestnictwa będą obowiązywały dla zleceń przyjętych od Uczestników począwszy od dnia 25 maja br.

Jednocześnie informujemy, że realizacja przelewów środków pieniężnych pochodzących z odkupień jednostek uczestnictwa na rachunki bankowe Uczestników ulegnie przyspieszeniu i będzie przebiegać zgodnie z poniższym schematem:

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszą Infolinią pod numer telefonu 801-690-555.