<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Absolutna stopa zwrotu nie powiedziała ostatniego słowa
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Absolutna stopa zwrotu nie powiedziała ostatniego słowa

7 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021 r. w ofercie NN Investment Partners TFI zadebiutował NN (L) Total Return, fundusz dążący do osiągania zysku w każdych warunkach.

 

NN (L) Total Return jest subfunduszem funduszu parasolowego NN SFIO i realizuje politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego. Strategia inwestycyjna subfunduszu jest analogiczna do sprawdzonej polityki funduszu zamkniętego NN Total Return FIZ, którego likwidacja rozpocznie się 9 kwietnia br.

Celem NN (L) Total Return jest wypracowanie stopy zwrotu netto przekraczającej WIBOR 1Y o 4 pkt proc. rocznie w pełnym cyklu inwestycyjnym wynoszącym od trzech do pięciu lat. Subfundusz może inwestować – zarówno na długo (pod wzrost notowań) jak i na krótko (pod spadki) w szerokie spektrum płynnych instrumentów finansowych: akcje, kontrakty terminowe na akcje i indeksy giełdowe, obligacje skarbowe i korporacyjne, obligacje typu high-yield i rynków wschodzących oraz jednostki uczestnictwa innych funduszy, w szczególności ETF na zagraniczne rynki. NN (L) Total Return może osiągnąć negatywną ekspozycję na rynek akcji, m.in. za pośrednictwem derywatów oraz krótkiej sprzedaży.

Kluczowe dla realizacji celu inwestycyjnego jest wykorzystanie pełnego potencjału zespołu analityków NN Investment Partners TFI, a więc właściwy wybór spółek do portfela i - w konsekwencji - pozycje zawierane na rynku akcji.

Będziemy przy tym dążyć do zachowania znikomej korelacji z indeksem WIG. NN (L) Total Return co do zasady nie ma zarabiać więcej niż szeroki rynek akcji polskich, tylko powtarzalnie generować dodatnią stopę zwrotu i nie dopuszczać do dużych osunięć wartości kapitałukomentuje Oliwer Prandecki, zarządzający NN (L) Total Return, a wcześniej – również NN Total Return FIZ.

Wartość aktywów netto NN (L) Total Return jest wyceniania w każdym dniu roboczym, jednostki subfunduszu można kupować i umarzać codziennie. Dzienna płynność sprawia, że uczestnicy muszą się liczyć z ryzykiem wahań notowań jednostek uczestnictwa większym niż przy inwestycji w fundusze zamknięte wycenianie w miesięcznych odstępach.

Uważamy, że nasza autorska strategia absolutnej stopy zwrotu z powodzeniem realizowana od 2017 r. ma szanse spotkać się ze sporym zainteresowaniem inwestorów. Postanowiliśmy uruchomić ją w formule SFIO ze względu na ograniczony potencjał sprzedażowy funduszy zamkniętych tłumaczy Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży, marketingu i produktów w NN Investment Partners TFI.

Utworzenie funduszu absolutnej stopy zwrotu w wersji zapewniającej dzienną płynność to kolejny krok w kierunku budowania oferty NN Investment Partners TFI w obszarze rozwiązań, których stopy zwrotu powinny być nieskorelowane z notowaniami akcji i obligacji. W lipcu 2020 r. uruchomiliśmy NN (L) Multi Factor, w którym sygnały inwestycyjne generuje model ilościowy, na początku 2021 r. ruszył NN (L) Indeks Surowców, inwestujący w zdywersyfikowany portfel różnorodnych surowców i towarów, a teraz NN (L) Total Return - fundusz absolutnej stopy zwrotu, którego strategia sprawdziła się w formule zamkniętej – dodaje Radosław Sosna.

Wartość pierwszej minimalnej wpłaty do NN (L) Total Return została ustalona na 200 tys. zł, każda kolejna to już tylko 50 zł. Subfundusz realizuje politykę inwestycyjną funduszu zamkniętego i z tego względu nie jest możliwa zamiana jednostek subfunduszy funduszu parasolowego NN SFIO na jednostki subfunduszu NN (L) Total Return bez potrącenia podatku od zysków kapitałowych. W przypadku przenoszenia środków z dowolnego subfunduszu NN SFIO do NN (L) Total Return zrealizowane zostanie zlecenie konwersji, wiążące się z koniecznością zapłacenia podatku Belki. Możliwa będzie natomiast zamiana w drugą stronę – przeniesienie środków z NN (L) Total Return do innego subfunduszu parasola NN SFIO będzie miało formę zamiany i w przypadku osiągnięcia zysków z inwestycji w NN (L) Total Return nie spowoduje potrącenia podatku od zysków kapitałowych.

Opłata za zarządzanie w NN (L) Total Return wynosi 2,5 proc., minimalny horyzont inwestycyjny to cztery lata, zaś ryzyko mierzone wskaźnikiem SRRI zostało wyliczone na 5 w siedmiostopniowej skali, jest więc stosunkowo wysokie.

 

O NN Investment Partners TFI S.A.:

NN Investment Partners TFI już od ponad 20 lat pomnaża pieniądze klientów indywidualnych, firm i instytucji. Jesteśmy drugim co do wielkości TFI na polskim rynku pod względem wartości aktywów funduszy dla szerokiego grona inwestorów. Obsługujemy niemal 488 tysięcy klientów oferując im nie tylko fundusze, ale również produkty emerytalne oraz rozwiązania inwestycyjne szyte na miarę. Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy NN, z sukcesem łączymy globalną i lokalną ekspertyzę.