<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 30 kwietnia 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 30 kwietnia 2020 r.

30 kwietnia 2020

Z dniem 30 kwietnia 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 marca 2020 r., wprowadzono następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale 6 zmieniono punkt 1 w zakresie dotyczącym „Zasad przetwarzania danych osobowych” oraz „Informacji o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji Funduszu”.
 
Ponadto:
W Prospekcie Informacyjnym skorygowano zmiany, polegające na uwzględnieniu zmian statutu stanowiącego załącznik do Prospektu Informacyjnego, które nie zostały jeszcze formalnie ogłoszone a zostały wprowadzone omyłkowo w ujednoliconym tekście Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, załączonym do aktualizacji, która miała miejsce w dniu 6 marca 2020 r. W tym celu:
1) w Rozdziale 3 w punktach 4, 7 i 16.7 przywrócono treść obowiązującą przed aktualizacją prospektu informacyjnego z dnia 6 marca 2020 r. 
2) w treści statutu Funduszu przywrócono obowiązującą przed aktualizacją prospektu informacyjnego z dnia 6 marca 2020 r. treść § 2 ust. 1, § 12 pkt 11), § 14 ust. 3, § 16a, a także usunięto § 19a. Tym samym treść statutu zawarta w Prospekcie Inwestycyjnym dostosowana została do aktualnie obowiązującej treści statutu Funduszu.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).