<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 10 marca 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 10 marca 2021 r.

10 marca 2021

Z dniem 10 marca 2021 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 stycznia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziałach III.1-III.6 dodano podpunkt l) odpowiednio w punktach 3.1.4.1, 3.2.4.1, 3.3.4.1, 3.4.4.1, 3.5.4.1 oraz 3.6.4.1;
  3. W Rozdziałach III.7 i III.8 dodano podpunkt l) odpowiednio w punktach 3.7.3.1 oraz 3.8.3.1;
  4. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 dodano informacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych;
  5. W Rozdziale VII w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicje pojęć „Aktywnego korzystania z praw właścicielskich” oraz „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych lub SFDR”.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.