<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 czerwca 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 5 czerwca 2020 r.

5 czerwca 2020

Z dniem 5 czerwca 2020 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 29 maja 2020 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej dodano nazwy nowych subfunduszy tj. NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji oraz NN Subfunduszu Indeks Obligacji, zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zmieniono punkt 2.7.3;

3.  W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.1, a w punkcie 3.0.13 w § 8 zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;

4. W związku z utworzeniem NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji dodaną nową treść Rozdziału III.15;

5. W związku z utworzeniem NN Subfunduszu Indeks Obligacji dodano nową treść Rozdziału III.16;

6.  W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono tabelę i wykres ryzyka, a także dodano Informacje wynikające z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011;

7.. W Rozdziale VII w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicje indeksów WIBOR1Y oraz Treasury BondSpot Poland;

8. W Rozdziale VII „Załączniki”  uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 5 czerwca 2020 r.

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.