<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.

1 stycznia 2023

Z dniem 1 stycznia 2023 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 11 maja 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.7.2 oraz 2.9;
3. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.4;
4. W Rozdziałach III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8 oraz III.9 zmieniono punkty 3.1.2.1, 3.1.4, 3.2.2.1, 3.2.4, 3.3.2.1, 3.3.4, 3.4.2.1, 3.4.4, 3.5.2.1, 3.5.4, 3.6.2.1, 3.6.4, 3.7.2.1, 3.7.4, 3.8.2.1, 3.8.4, 3.9.2.1 oraz 3.9.4 wraz z zastrzeżeniami do ich treści;
5. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono informacje wymagane SFDR;
6. W Rozdziale VII „Załączniki” w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicję Kluczowych Informacji;
7. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. 


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”