<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.

1 stycznia 2023

Z dniem 1 stycznia 2023 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia
8 grudnia 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.4,
3. W Rozdziałąch III.1, III.2, III.3, III.4, III.5, III.6, III.7, III.8, zmieniono punkty 3.1.4.1, 3.1.6, 3.2.4.1, 3.2.6, 3.3.4.1, 3.3.6, 3.4.4.1, 3.4.6, 3.5.4.1, 3.5.6, 3.6.4.1, 3.6.6, 3.7.3.1, 3.7.5, 3.8.3.1, oraz 3.8.5 wraz z zastrzeżeniami do ich treści;
4. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono informacje wymagane SFDR;
5. W Rozdziale VII „Załączniki” w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicję Kluczowych Informacji;
6. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. 
 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.