<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2023 r.

1 stycznia 2023

Z dniem 1 stycznia 2023 r. w Prospekcie Informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 1 września 2022 r., nastąpiły następujące zmiany:

1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.7.2;
3. W Rozdziale III zmieniono punkt 3.0.4;
4. W Rozdziałąch III.1, III.2 i  III.3 zmieniono punkty 3.1.3.1, 3.1.5, 3.2.3.1, 3.2.5, 3.3.3.1 oraz 3.3.5 wraz z zastrzeżeniami do ich treści;
5. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono informacje wymagane SFDR;
6. W Rozdziale VII „Załączniki” w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicję Kluczowych Informacji;
7. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2023 r. 
 

Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.