<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2022 r.

1 stycznia 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 6 lipca 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano dane adresowe w punkcie 2.6 oraz zmieniono punkty 2.7.2 oraz 2.9;
  3. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 informacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych uzupełniono inforamcjami wymaganymi Rozporządzeniem 2020/852;
  4. W Rozdziale VII w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicje pojęcia „Rozporządzenie 2020/852”;
  5. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.