<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2022 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 stycznia 2022 r.

1 stycznia 2022

Z dniem 1 stycznia 2022 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 7 grudnia 2021 r., nastąpiły następujące zmiany:

  1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
  2. W Rozdziale II zaktualizowano punkt 2.7.2
  3. W Rozdziale III.4 oraz III.11 w punktach 3.4.3.1 oraz 3.11.3.1 dodano podpunkt l), oraz zmieniono punkt 3.11.2.2;
  4. W Rozdziałach III.3, III.6, III.8, III.10, III.12, III.14 oraz III.15 zmieniono punkty 3.3.7.4, 3.6.7.4, 3.8.7.4, 3.10.7.4, 3.12.7.4, 3.14.7.4 oraz 3.15.7.4 w których uwzględniono zaktualizowane modele naliczania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik;
  5. W Rozdziałach III.6, III.8, III.10, III.12, oraz III.14 zmieniono punkty 3.6.7.5, 3.8.7.5, 3.10.7.5, 3.12.7.5 oraz 3.14.7.5;
  6. W Rozdziale VI wprowadzono Przykłady sposobu obliczania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik zawierające tabele, wykresy oraz opisy konkretnych przykładów sposobu obliczania tego wynagrodzenia, a informacje wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r.  w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych uzupełniono inforamcjami wymaganymi Rozporządzeniem 2020/852;
  7. W Rozdziale VII w Wykazie definicji pojęć i objaśnień skrótów użytych w treści Prospektu dodano definicje pojęcia „Rozporządzenie 2020/852”;
  8. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmiany statutu Funduszu, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2022 r. oraz wprowadzono korekty tekstu jednolitego statutu dostosowujące treść § 4 ust. 2 Rozdziału V części II statutu Funduszu oraz § 5 ust. 2 i 3 Rozdziału XV części II statutu Funduszu do treści ogłoszonych zmian statutu Funduszu.


Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.