NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

IKE Plus po raz czwarty najlepszym IKE na rynku

16 listopada 2017

IKE Plus dostępne w internetowej ofercie NN Investment Partners TFI już po raz czwarty zdobyło pierwsze miejsce w rankingu Analiz Online za 2017 rok. IKE Plus utrzymywało pozycję lidera w każdym ze wcześniej sporządzonych rankingów. Produkt NN Investment Partners został doceniony za efektywność zarządzania, relatywnie niskie koszty oraz bogatą ofertę produktową. W ostatnich dwóch obszarach IKE Plus otrzymało najwyższą notę spośród wszystkich analizowanych w rankingu programów IKE.

 

Powtarzalnie solidne wyniki funduszy

Jednym z trzech czynników, które miały wpływ na ostateczny wynik w rankingu była efektywność zarządzania funduszy dostępnych w ramach IKE. Analizy Online brały pod uwagę nie tylko wyniki historyczne, ale również ich relację do ryzyka. Analizowano trzy horyzonty czasowe: roczny, dwuletni oraz pięcioletni w kilku wyodrębnionych grupach porównawczych. IKE Plus w tej kategorii otrzymało jedną z najwyższych not, plasując się w czołówce produktów z najbardziej efektywnymi funduszami.

Jestem dumny z naszego zespołu inwestycyjnego, ponieważ ta nagroda odzwierciedla nasze wysiłki i starania. Co więcej, nagrodę tę otrzymujemy po raz czwarty z rzędu, co potwierdza efektywność naszych ludzi, którzy nastawieni są na osiąganie solidnych i powtarzalnych wyników inwestycyjnych. Siłą naszego zespołu jest jego doświadczenie, różnorodność, zgranie oraz jasny podział ról. Mam nadzieję, że doceniają to również nasi Klienci.” – komentuje Robert Bohynik, Dyrektor Inwestycyjny, Członek Zarządu NN Investment Partners TFI

 

Preferencyjne stawki opłat za zarządzanie i brak dodatkowych kosztów

Oprócz efektywności funduszy oceniano również koszty związane z założeniem i prowadzeniem IKE. Analizy Online w swoim rankingu brały pod uwagę kilka rodzajów opłat: opłatę za zarządzanie, opłatę za otwarcie produktu, opłatę manipulacyjna oraz za konwersję. W tej kategorii IKE Plus w NN Investment Partners TFI otrzymało najlepszy wynik spośród wszystkich analizowanych produktów IKE. Największą wagę w tej kategorii miała opłata za zarządzanie. Wysoka nota dla IKE Plus w tej kategorii świadczy o tym, że jej wysokość dla funduszy NN jest relatywnie niska. Jest to ważne ponieważ ten rodzaj opłaty ma kluczowe znaczenie dla wyników inwestycyjnych funduszy. Im opłaty są niższe tym wyższy jest potencjał zysku.

Obok preferencyjnych stawek opłat za zarządzanie warto również zaznaczyć, że IKE Plus nie jest związane z żadnymi dodatkowymi opłatami. Klienci nie są obciążani ani opłatami za otwarcie i prowadzenie IKE, ani opłatami za konwersję.

 

Bogata oferta funduszy dostępnych w ramach IKE

Liderem pod względem szerokości oferty również w tym roku pozostało IKE Plus. Szeroka oferta produktów (23 fundusze inwestycyjne) o różnej strategii inwestycyjnej pozwala na samodzielną budowę portfela inwestycyjnego, poprzez wybór funduszy inwestujących na różnych obszarach geograficznych i w różne klasy aktywów (np. akcje lub obligacje). W ramach oferty NN Investment Partners TFI dostępne są nie tylko fundusze akcji, obligacji, gotówkowe i mieszane, ale również fundusze cyklu życia. To unikalne rozwiązanie na polskim rynku, którego zadaniem jest najpierw koncentrowanie się na pomnażaniu kapitału, a w miarę zbliżania się do celu na zapewnianiu większego bezpieczeństwa inwestycji. Fundusze cyklu życia przeznaczone są m.in. dla osób które nie są jeszcze gotowe do samodzielnego zarządzania dywersyfikacją. Do ich portfeli inwestycyjnych to zarządzający dobierają fundusze z lokalnej i globalnej oferty NN Investment Partners.

 

Pełen dostęp przez Internet i urządzenia mobilne

Wychodząc naprzeciw potrzebom inwestorów indywidualnych IKE Plus jest dostępne przez Internet dzięki serwisowi transakcyjnemu NNTFI24.pl, który w kwietniu został zaprezentowany w nowej odsłonie. Dzięki dodatkowym funkcjonalnościom, takim jak: rozbudowany panel użytkownika, łatwiejsze logowanie, koszyk zakupowy i wiele innych, klienci indywidualni mogą jeszcze wygodniej i bardziej intuicyjnie zarządzać swoimi inwestycjami.

Wszystkie funkcjonalności dostosowane są do urządzeń mobilnych takich, jak tablet czy smartfon. Dla obecnych Klientów przygotowaliśmy również transakcyjno-informacyjną aplikację mobilną dostępną dla dwóch systemów operacyjnych Android oraz iOS. Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać naszym Klientom wygodnych rozwiązań w zakresie inwestowania. Jednocześnie chcemy, aby oszczędzanie na przyszłą emeryturę stało się wygodne i bardziej intuicyjne.” – dodaje Magdalena Markowska, Dyrektor Marketingu i Komunikacji

 

 

Nota prawna Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. NN IP TFI i Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy i subfunduszy ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN IP TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a Uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl. Wartość aktywów netto NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu, NN Subfunduszu Zrównoważonego, NN Subfunduszu Akcji oraz NN Subfunduszu Akcji Środkowoeuropejskich będących subfunduszami NN Parasol FIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy NN SFIO (poza NN (L) Depozytowym) oraz NN Perspektywa SFIO może się cechować dużą zmiennością, ze względu na inwestowanie aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lokujących w akcje lub instrumenty dłużne o podwyższonym ryzyku. Subfundusze NN SFIO (za wyjątkiem NN (L) Depozytowego) oraz NN Perspektywa SFIO lokują wszystkie swoje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmiot z grupy kapitałowej NN IP TFI oraz w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez NN IP TFI. NN Subfundusz Gotówkowy, NN Subfundusz Obligacji, NN Subfundusz Lokacyjny Plus, NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu i NN Subfundusz Zrównoważony będące subfunduszami NN Parasol FIO oraz NN (L) Depozytowy będący subfunduszem NN SFIO i subfundusze NN Perspektywa SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.