<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 stycznia 2023

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

1.W § 1 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 13 dodaje się punkt 13a, który otrzymuje następujące brzmienie:
13a) Kluczowych Informacjach - rozumie się przez to dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), dotyczące detalicznego produktu zbiorowego inwestowania, o którym mowa w art. 4 pkt 1 tego rozporządzenia; w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność jako fundusze z wydzielonymi subfunduszami - sporządzane osobno dla poszczególnych subfunduszy, a w odniesieniu do funduszy i subfunduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa - sporządzane osobno również dla poszczególnych kategorii zbywanych jednostek uczestnictwa bądź dla reprezentatywnych kategorii jednostek uczestnictwa,”
 

2. Występującą w postanowieniu § 26 ust. 3 części I statutu NN Emerytura  Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „Kluczowych Informacji dla Inwestorów” zastępuje się frazą Kluczowych Informacji”.
 

3. Występującą w postanowieniu § 34 ust. 1 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” zastępuje się frazą Kluczowe Informacje”.
 

4. W § 34 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4  otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) oraz Informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Fundusz doręcza Uczestnikowi bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy, a także Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie. Fundusz udostępnia we wszystkich Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej www.nntfi.pl aktualne informacje o zmianach w Prospekcie i Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.