<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

30 stycznia 2023

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 30 kwietnia 2023 r.:

1. W postanowieniu § 9 ust. 12 pkt 2) części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkt a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego posiadanych przez Fundusz albo papierów wartościowych i Instrumentów Rynku Pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tymi instrumentami finansowymi,”.

2. W postanowieniu § 9 ust. 12 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 3) otrzymuje następujące brzmienie:

„3) bazę Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 4 pkt 1), 2) i 4), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz”.

3. W postanowieniu § 9 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawierane przez Fundusz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, mogą być transakcjami terminowymi (futures lub forward) lub opcjami, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu, lub kursy walut, lub umowami o przyszłe stopy procentowe, lub transakcjami wymiany stóp procentowych (swapami stóp procentowych), swapami walutowymi lub swapami ryzyka kredytowego (w tym instrumentami CDX oraz iTraxx). Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne bez względu na ich cel może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.”.

4. W postanowieniu § 9 ust. 27 części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 12) dodaje się punkt 13), który wraz z punktami 10) do 12) otrzymują brzmienie::

„10) za instrumenty dłużne uważa się dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w szczególności obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, z wyłączeniem obligacji zamiennych, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu,

10a) za instrumenty o charakterze akcyjnym uważa się akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe oraz obligacje zamienne, a także a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji,

11) za fundusz o charakterze akcyjnym uważa się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, który zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną co najmniej 66% jego aktywów lokuje w instrumenty o charakterze akcyjnym lub odzwierciedla skład bądź wyniki indeksów akcji,

12) za fundusz o charakterze dłużnym uważa się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, który zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną co najmniej 66% jego aktywów lokuje w instrumenty dłużne lub odzwierciedla skład bądź wyniki indeksów instrumentów dłużnych,

13) za fundusz o charakterze Multi-Asset - uważa się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, który zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną, w zależności od tendencji rynkowych, może inwestować w szeroką gamę różnych klas aktywów (takich jak na przykład akcje, obligacje, depozyty oraz pośrednio nieruchomości i surowce), oraz wykorzystywać inne instrumenty finansowe, takie jak instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

14) za fundusz o charakterze surowcowym i towarowym uważa się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także inne podmioty, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną lub dokumentami regulującymi prowadzoną przez nie działalność, odzwierciedlają skład lub wyniki indeksów rynków surowcowych, towarowych, metali oraz innych materiałów nieprzetworzonych.”.

5.  W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału II części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu drugim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym oraz funduszy o charakterze Multi-Asset.”. 

6. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału II części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 9) dodaje się punkt 9a), który otrzymuje następujące brzmienie:
9a)-- jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 8) i 9), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym oraz funduszy o charakterze Multi-Asset – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,”.

7. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału III części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu drugim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy o innym charakterze aniżeli wskazane w zdaniu poprzednim, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym oraz funduszy o charakterze Multi-Asset.”. 

8. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału III części I statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 9) dodaje się punkt 9a), który otrzymuje następujące brzmienie:
9a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 8) i 9), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym oraz funduszy o charakterze Multi-Asset – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu,”.