<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 stycznia 2023

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:
 

1. W § 1 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 16a otrzymuje następujące brzmienie:
„16a) Kluczowych Informacjach dla Inwestorów - rozumie się przez to kluczowe informacje dla inwestorów, o których mowa w art. 220a Ustawy udostępniane inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, o których mowa w art. 4 pkt 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), chyba, że Towarzystwo zdecydowało o sporządzeniu Kluczowych Informacji w celu ich udostępnienia inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni; w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność jako fundusze z wydzielonymi subfunduszami - sporządzane osobno dla poszczególnych subfunduszy, a w odniesieniu do funduszy i subfunduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa - sporządzane osobno również dla poszczególnych kategorii zbywanych jednostek uczestnictwa,”
 

2. W § 1 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 16a dodaje się punkt 16b, który otrzymuje następujące brzmienie:
„16b) Kluczowych Informacjach - rozumie się przez to dokument zawierający kluczowe informacje, o którym mowa w art. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), dotyczące detalicznego produktu zbiorowego inwestowania, o którym mowa w art. 4 pkt 1 tego rozporządzenia; w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność jako fundusze z wydzielonymi subfunduszami - sporządzane osobno dla poszczególnych subfunduszy, a w odniesieniu do funduszy i subfunduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa - sporządzane osobno również dla poszczególnych kategorii zbywanych jednostek uczestnictwa bądź dla reprezentatywnych kategorii jednostek uczestnictwa,”
 

3. Występującą w postanowieniu § 27 ust. 4 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „Kluczowych Informacji dla Inwestorów” zastępuje się frazą Kluczowych Informacji albo Kluczowych Informacji dla Inwestorów”.

4.  Występującą w postanowieniu § 38 ust. 1 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „Kluczowe Informacje dla Inwestorów” zastępuje się frazą Kluczowe Informacje, Kluczowe Informacje dla Inwestorów”.
 

5.  W § 38 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4  otrzymuje następujące brzmienie: „4. Przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa Fundusz bezpłatnie udostępnia Kluczowe Informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP), a także Kluczowe Informacje dla Inwestorów, chyba, że Towarzystwo zdecydowało o sporządzeniu Kluczowych Informacji w celu ich udostępnienia inwestorom innym niż inwestorzy indywidualni, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz Informację dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przed nabyciem Jednostek Uczestnictwa. Roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy, Prospekt, a także Kluczowe Informacje albo Kluczowe Informacje dla Inwestorów i Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego są dostępne u Dystrybutorów wskazanych w Prospekcie. Fundusz doręcza Uczestnikowi bezpłatnie, na jego żądanie, roczne i półroczne połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz jednostkowe sprawozdania finansowe każdego z Subfunduszy, a także Prospekt wraz z aktualnymi informacjami o zmianach w tym Prospekcie. Fundusz udostępnia we wszystkich Punktach Obsługi Funduszu oraz na stronie internetowej www.nntfi.pl aktualne informacje o zmianach w Prospekcie i Informacji dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego.”