<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.ogłasza zmiany w statucie NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.ogłasza zmiany w statucie NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

30 stycznia 2023

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 30 kwietnia 2023 r.:

1. W postanowieniu § 9 ust. 27 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 10) i 11) otrzymują brzmienie:
„10) za fundusz o charakterze akcyjnym uważa się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, który zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną co najmniej 66% jego aktywów lokuje w instrumenty o charakterze udziałowym lub odzwierciedla skład bądź wyniki indeksów akcji,

11) za fundusz o charakterze dłużnym uważa się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, który zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną co najmniej 66% jego aktywów lokuje w instrumenty dłużne lub odzwierciedla skład bądź wyniki indeksów instrumentów dłużnych,”.

2. W postanowieniu § 9 ust. 27 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w punkcie 12) kropkę zastępuje się przecinkiem, a po punkcie 12) dodaje się punkt 13), który otrzymuje następujące brzmienie:
„13) za fundusz o charakterze surowcowym i towarowym uważa się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, fundusz zagraniczny lub instytucję wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także inne podmioty, które zgodnie ze stosowaną polityką inwestycyjną lub dokumentami regulującymi prowadzoną przez nie działalność, odzwierciedlają skład lub wyniki indeksów rynków surowcowych, towarowych, metali oraz innych materiałów nieprzetworzonych.”.
 

3. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 
 

4. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 71% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 
 

5. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

6. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.
 

7. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
8) dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.
 

8. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału I części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 8) frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.
 

9. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 
 

10. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 64% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 
 

11. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

12. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.
 

13. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
8) dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.


14. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału II części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 7)  frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.

15. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 

16. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 57% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 

17. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

18. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.


19. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
8) dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.
 

20. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału III części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 6)  frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.


21. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 
 

22. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 50% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 


23. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

24. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:  
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.


25. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
8) dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.
 

26. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału IV części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 5)  frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.
 

27. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 
 

28. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 42% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 
 

29. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

30. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.

 

31. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
8) dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.


32. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału V części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 4)  frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.
 

33. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 
 

34. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 33% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 
 

35. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

36. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.
 

37. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:  
8) dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.
 

38. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 3)  frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.
 

39. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 
 

40. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 75% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 
 

41. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

42. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.
 

43.W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:
8) dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.

 

44. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 8)  frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.
 

45. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdanie o treści „Ponadto Aktywa Subfunduszu będą mogły być inwestowane w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych aniżeli fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym.”. 
 

46. W postanowieniu § 4 ust. 2 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „W początkowym okresie funkcjonowania Subfunduszu do 75% Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w fundusze o charakterze akcyjnym, inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym,  pozostała zaś część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w fundusze o charakterze dłużnym oraz inne instrumenty dłużne.”. 
 

47. W postanowieniu § 4 ust. 3 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie drugie otrzymuje brzmienie „Alokacja Aktywów Subfunduszu we wskazane kategorie lokat, nie będzie zależna od oceny bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku tych kategorii lokat, ale od czasu pozostałego do Daty Docelowej.”. 
 

48. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 5) dodaje się punkt 5a), który otrzymuje następujące brzmienie:
5a) jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy innych niż wskazane w pkt 4) i 5), w szczególności funduszy o charakterze surowcowym i towarowym – do 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, z zastrzeżeniem ust. 2,”.
 

49. W postanowieniu § 5 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 8) otrzymuje następujące brzmienie:  
8)dla lokat, o których mowa w pkt 2), 4) i 5a) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 4).”.
 

50. W postanowieniu § 5 ust. 2 Rozdziału VII części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występujące w punktach 1) – 8)  frazy o treści „fundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym zastępuje się frazami o treścifundusze o charakterze akcyjnym oraz inne instrumenty o charakterze udziałowym, a także fundusze inne niż fundusze o charakterze akcyjnym i fundusze o charakterze dłużnym, w szczególności fundusze o charakterze surowcowym i towarowym”.