<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania - kolejny fundusz wspierający zmiany na lepsze
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania - kolejny fundusz wspierający zmiany na lepsze

8 kwietnia 2019

Po funduszu inwestującym w spółki z całego świata, realizujące cele zrównoważonego rozwoju ONZ, przyszedł czas na fundusz poszukujący odpowiedzialnych emitentów w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej.

20 listopada 2018 r. NN Investment Partners TFI uruchomiło fundusz NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, w którego portfelu znajdują się akcje firm pozytywnie oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i dobrobyt. Od tego czasu do 4 kwietnia 2019 r. NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania osiągnął ponad 8 proc. stopy zwrotu.

8 kwietnia 2019 r. ruszył NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania, kolejny fundusz, w którym analiza ESG - akronim od angielskich słów environmental (środowisko), social (społeczeństwo), governance (ład korporacyjny), ma kluczowe znaczenie przy konstrukcji portfela.

- Rozwój oferty funduszy odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo, głęboko włączających analizę ESG do procesu inwestycyjnego, jest jednym z naszych strategicznych celów nie tylko na ten rok, ale również na następne lata. Wkrótce zaproponujemy jeszcze więcej produktów tego typu – zapowiada Małgorzata Barska, prezes NN Investment Partners TFI.

Korzyści dla spółek to korzyści dla inwestorów

Strategia NN Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania zakłada kupowanie akcji spółek odpowiedzialnych z punktu widzenia analizy ESG, o zrównoważonym modelu biznesowym. „Zrównoważonym”, czyli jakim? Elastycznym, dostosowującym się do zmian zachodzących w społeczeństwie i w środowisku, dającym większe szanse na osiągnięcie długofalowego sukcesu.   

Zrównoważony i odpowiedzialny biznes ma wymierne przełożenie na stopy zwrotu dla inwestorów. – Z punktu widzenia spółki powinien przekładać się na wyższą rentowność prowadzonej działalności, wyższe bariery wejścia dla konkurentów oraz mniejszą liczbę negatywnych niespodzianek i kryzysów korporacyjnych – wymienia Radosław Sosna, zarządzający funduszem. – Stąd już prosta droga do potencjalnie wyższych zysków z inwestycji w akcje tego typu przedsiębiorstw i ograniczenia ryzyka dużych spadków notowań. Dzięki społecznej i środowiskowej odpowiedzialności firmy są mniej podatne na szoki – kontynuuje Sosna.

Unikatowe podejście do ryzyka

Portfel NN Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania składa się z 35-50 spółek, proces inwestycyjny jest trzystopniowy. Pierwszy stopień to wstępna selekcja, ograniczająca grono ok. 350 emitentów z Polski i regionu do mniej więcej 100 podmiotów. Na tym etapie, odpadają firmy znajdujące się na liście tzw. „twardych wykluczeń”  niezgodnych z zasadami odpowiedzialnego inwestowania, czyli m.in. producenci i przetwórcy węgla opałowego, tytoniu i alkoholu, energetyka atomowa, a także przedsiębiorstwa, których akcje są niepłynne lub zbyt wysoko wyceniane.

Drugi krok w wyborze spółek obejmuje analizę jakościową ich modeli biznesowych oraz ratingów ESG nadawanych przez analityków NN Investment Partners TFI. Do portfela NN Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania trafiają głównie spółki o wysokich ocenach w pięciostopniowej skali i te, których rating jest słaby, ale ma spore szanse na poprawę w przyszłości (tzw. dobre „momentum” ESG).

Trzeci, ostatni etap, to już konstruowanie portfela w oparciu o unikatowe podejście do zarządzania ryzykiem. Pojedyncze pozycje nie powinny mieć więcej niż 5 proc. udziału w łącznym ryzyku portfela, mierzonym odchyleniem standardowym. Jednocześnie ryzyko dla pojedynczej spółki nie powinno być niższe niż 1 proc. Dzięki temu, mimo stosunkowo niewielkiej liczby spółek, NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania jest dobrze zdywersyfikowany.

Przynajmniej 66 proc. aktywów funduszu przypada na firmy z Polski, do 34 proc. – na spółki z regionu Europy Środkowowschodniej i maksymalnie 15 proc. – na te z rynków rozwiniętych.

NN Investment Partners TFI nie wiąże z nowym funduszem precyzyjnych celów sprzedażowych. - W przypadku NN Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania korelacja między stopami zwrotu a WIG20 powinna być wyraźnie niższa niż w naszym flagowym NN Akcji – tłumaczy Sosna. – Pomysłem biznesowym przyświecającym uruchomieniu nowego produktu nie było zgromadzenie pewnej liczby aktywów w określonym czasie, tylko uzupełnienie oferty o strategię akcji polskich mniej uzależnioną od koniunktury w segmencie blue chips i jeszcze głębiej włączająca analizę ESG do procesu inwestycyjnego, niż w naszych pozostałych funduszach – dodaje zarządzający.

NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania jest subfunduszem parasola NN FIO i powstał z przekształcenia innego subfunduszu – NN Akcji Środkowoeuropejskich.

NN Investment Partners TFI stosuje kryteria odpowiedzialnego inwestowania już od 2000 r. Od 2015 r., w sposób ustrukturyzowany włączyło do procesu inwestycyjnego pozafinansową analizę spółek, opartą na czynnikach ESG. Emitenci, którzy wypadają najgorzej pod kątem kryteriów ESG, są wykluczeni z portfeli wszystkich funduszy w ofercie NN Investment Partners TFI. Ponadto lista wykluczeń Grupy NN uniemożliwia inwestowanie w firmy prowadzące kontrowersyjną działalność.