<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie numer 2 o otwarciu likwidacji NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie numer 2 o otwarciu likwidacji NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

23 kwietnia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00 - 342 Warszawa (dalej „Towarzystwo” lub „Likwidator”), działając jako Likwidator NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej „Fundusz”) na podstawie par. 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych:
informuje o otwarciu w dniu 9 kwietnia 2021 roku likwidacji Funduszu.

Zakończenie likwidacji jest planowane na dzień 16 czerwca 2021 roku.

O podjęciu przez Towarzystwo w dniu 2 lutego 2021 roku na podstawie art. 39 ust. 3 Statutu Funduszu decyzji o rozwiązaniu Funduszu z powodu spadku jego Wartości Aktywów Netto w Dniu Wyceny 30 września 2020 roku poniżej 20 000 000 (dwadzieścia milionów) złotych i utrzymywaniu się tego stanu w okresie kolejnych miesięcy funkcjonowania Funduszu Towarzystwo poinformowało w formie ogłoszenia na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniu 3 lutego 2021 roku.

Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz:

  • nie będzie wypłacać dochodów ani innych przychodów z Funduszu, dokonywać kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych ani wykupywać już wyemitowanych;
  • zaprzestanie ogłaszania Wartości Aktywów Netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny.

Likwidatorem Funduszu jest zgodnie z art. 40 ust. 2 Statutu Funduszu NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  z siedzibą przy z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00 - 342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000039430, NIP 954-21-80-836, kapitał zakładowy 21.000.000,00 zł; kapitał wpłacony 21.000.000,00 zł.

Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu w terminie do dnia 7 czerwca 2021 roku na poniżej wskazany adres do korespondencji z Likwidatorem:

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Topiel 12
00 - 342 Warszawa
tel: (22) 108 57 00; 663 150 477
e-mail: fiznn@nntfi.pl

W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym powyżej terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu najpóźniej do dnia 11 czerwca 2021 roku, po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Uczestnicy Funduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed pomniejszeniem o zobowiązania podatkowe) przypadająca na certyfikat inwestycyjny Funduszu zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu pozostających w posiadaniu uczestników Funduszu.

Likwidator przekaże środki pieniężne przeznaczone do wypłaty dla uczestników na rachunki uczestników Funduszu, zapisane w ewidencji uczestników na podstawie wcześniej składanych dyspozycji lub na inne wskazane przez uczestników Funduszu rachunki bankowe. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który mają trafić środki przeznaczone dla uczestnika Funduszu, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi najpóźniej do dnia 14 maja 2021 roku na adres Likwidatora wskazany w niniejszym ogłoszeniu.

Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 15 czerwca 2021 r. Ewentualne zwroty wypłat dla uczestników, które trafią na rachunki Funduszu, zostaną przekazane do depozytu sądowego, jeżeli nie uda się ustalić rachunku bankowego uczestnika.

Środki, które pozostały po zakończeniu likwidacji, których nie będzie można złożyć do depozytu sądowego ani nie będzie można, ze względu na ich wartość, rozdzielić pomiędzy wszystkich uczestników Funduszu, Likwidator przekaże na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli wierzyciele Funduszu nie zgłoszą roszczeń w terminie miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.

Niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń o otwarciu likwidacji Funduszu wymaganych prawem.

Pierwsze ogłoszenie o otwarciu likwidacji Funduszu miało miejsce 9 kwietnia 2021 roku.