<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o odwołaniu części zmian statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłoszonych w dniu 8 października 2020 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o odwołaniu części zmian statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłoszonych w dniu 8 października 2020 r.

7 stycznia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
działając jako organ
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej „Fundusz”)

niniejszym informuje, że odwołuje następujące zmiany statutu Funduszu ogłoszone w dniu 8 października 2020 r. (dalej „ogłoszenie”), które miały wejść w życie w dniu 8 stycznia 2021 r.:

  • zmiany ujęte w punkcie 5 ogłoszenia  - w zakresie dot. zmiany § 6 ust. 1 pkt 1), 4) oraz 6) Rozdziału VIII części II statutu Funduszu
  • zmiany ujęte w punkcie 6 ogłoszenia - w zakresie dot. zmiany § 6 ust. 1 pkt 1), 4), 5) oraz 6) Rozdziału X części II statutu Funduszu
  • zmiany ujęte w punkcie 7 ogłoszenia - w zakresie dot. zmiany § 6 ust. 1 pkt 1), 2), 3) oraz 4) Rozdziału XII części II statutu Funduszu
  • zmiany ujęte w punkcie 8 ogłoszenia - w zakresie dot. zmiany § 6 ust. 1 pkt 1), 4) i 6) Rozdziału XIV części II statutu Funduszu

Wyżej wymienione zmiany statutu Funduszu nie wejdą w życie.

Pozostałe zmiany statutu Funduszu ujęte w ogłoszeniu, zgodnie z jego treścią wejdą w życie w dniu 8 stycznia 2021 r.

Informujemy, że odwołanie wyżej wymienionych zmian statutu Funduszu jest bezpośrednią konsekwencją zmian statutu Funduszu ogłoszonych w dniu 1 stycznia 2021 r., stosownie do których wskazane w wymienionych wyżej postanowieniach statutu Funduszu stawki wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem zostały dostosowane do maksymalnych stawek tego wynagrodzenia określonych w § 3 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym (Dz. U. 2018 r., poz. 2380).
Mając zatem na uwadze, że wskazane wyżej zmiany statutu Funduszu ogłoszone w dniu 8 października 2020 r. przewidywały stawki wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie Funduszem o wysokości przekraczającej maksymalną wysokość tego wynagrodzenia obowiązującą stosownie do ww. rozporządzenia od dnia 1 stycznia 2021 r., niezbędnym stało się ich odwołanie przed ich wejściem w życie.