<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2023 r. o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie z dnia 24 stycznia 2023 r. o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

24 stycznia 2023

Stosownie do art. 208b w zw. z art. 208 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, z późn.zm.), NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwane dalej „Towarzystwem”) informuje o zamiarze połączenia wewnętrznego wydzielonych w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej „Funduszem”)

NN Subfunduszu Obligacji 2 z NN Subfunduszem Obligacji, gdzie subfunduszem przejmującym będzie NN Subfundusz Obligacji, a subfunduszem przejmowanym będzie NN Subfundusz Obligacji 2.

Podstawę połączenia stanowi zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego udzielone decyzją z dnia 17 stycznia 2023 roku (nr DFF.4022.1.102.2022.KS).

I. Dzień Wyceny 9 marca 2023 r. będzie ostatnim Dniem Wyceny, w którym będą realizowane zlecenia zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego). Z upływem dnia 9 marca 2023 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego).

II. W dniu 8 marca 2023 r. (z upływem tego dnia) Fundusz zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa oraz zleceń zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego).

Uznanie rachunku bankowego Funduszu przeznaczonego do wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) może nastąpić najpóźniej w dniu 8 marca 2023 r., a z upływem tego dnia rachunek nabyć subfunduszu przejmowanego zostanie zablokowany.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że aby uznanie rachunku bankowego Funduszu prowadzonego dla NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) nastąpiło najpóźniej we wskazanym wyżej  dniu, wpłaty muszą zostać dokonane lub zlecenia przelewu złożone z odpowiednim wyprzedzeniem, a okres realizacji wpłat lub przelewów bankowych zależy od sposobu wpłaty lub od procedur danego banku.

Otrzymanie przez Agenta Transferowego zleceń zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) może nastąpić najpóźniej w dniu 8 marca 2023 r.

Uczestnicy powinni zwrócić uwagę, że w zależności od sposobu przyjmowania i przekazywania zleceń i dyspozycji przez danego Dystrybutora, okres od złożenia zlecenia lub dyspozycji do ich otrzymania przez Agenta Transferowego może być różny.

Biorąc pod uwagę terminy, o których mowa powyżej, oraz określone w Prospekcie informacyjnym Funduszu terminy realizacji zleceń, nie zostaną zrealizowane zlecenia zbycia, odkupienia, konwersji lub zamiany Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego), których termin realizacji przypadać będzie później niż w Dniu Wyceny 9 marca 2023 r.

W Dniu Wyceny 9 marca 2023 r. zostaną zrealizowane zlecenia otrzymane przez Fundusz lub Agenta Transferowego w dniu poprzednim tj.  8 marca 2023 r.
 

III. W dniu 10 marca 2023 r. Towarzystwo przydzieli Uczestnikom NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) Jednostki Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji (subfunduszu przejmującego), w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez tego Uczestnika i Wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w dniu  9 marca 2023 r. przez Wartość Aktywów Netto NN Subfunduszu Obligacji (subfunduszu przejmującego) przypadających na Jednostkę Uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 9 marca 2023 r., przy czym w przypadku Uczestników NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) posiadających Jednostki Uczestnictwa kategorii A2 zostaną im przydzielone Jednostki Uczestnictwa kategorii A2 NN Subfunduszu Obligacji (subfunduszu przejmującego) w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby Jednostek Uczestnictwa kategorii A2 NN Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) posiadanych przez tego Uczestnika i Wartości Aktywów Netto NN Subfunduszu Obligacji 2 (subfunduszu przejmowanego) przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa A2 w dniu 9 marca 2023 r. przez Wartość Aktywów Netto NN Subfunduszu Obligacji (subfunduszu przejmującego) przypadającego na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A w dniu 9 marca 2023 r.

Przydział Jednostek Uczestnictwa subfunduszu przejmującego zostanie dokonany bez pobrania opłat manipulacyjnych.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału Fundusz wystawi Uczestnikom potwierdzenia dotyczące numeru Subrejestru oraz liczby i wartości przydzielonych Jednostek Uczestnictwa NN Subfunduszu Obligacji (subfunduszu przejmującego).
Począwszy od dnia niniejszego ogłoszenia Fundusz nie pobiera opłaty dystrybucyjnej należnej z tytułu dokonania zamiany/konwersji jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego.

IV. Treść statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w części dotyczącej NN Subfunduszu Obligacji (subfunduszu przejmującego), w brzmieniu obowiązującym na dzień niniejszego ogłoszenia, jest następująca: 
Statut NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest tutaj