<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

14 lipca 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Polskiego Odpowiedzialnego Inwestowania i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 14 października 2022 r.:

  1. W postanowieniu § 5 ust. 1 pkt 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się frazę lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty finansowe lub uznane indeksy, w skład których wchodzą instrumenty finansowe o charakterze udziałowym stanowiące przedmiot obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.