<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie w statucie NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

8 września 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 8 grudnia 2022 r.:

 1. W postanowieniach § 6 ust. 1a Rozdziałów III, VI, VIII, X, XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „ust. 1 pkt 1” zastępuje się frazą „ust. 1 pkt 1, 5 i 6”, a frazę „Jednostek Uczestnictwa kategorii A” zastępuje się frazą Jednostek Uczestnictwa kategorii A, K oraz P”
   
 2. W postanowieniach § 6 ust. 1a Rozdziału XII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „ust. 1 pkt 1” zastępuje się frazą „ust. 1 pkt 1, 3 i 4”, a frazę „Jednostek Uczestnictwa kategorii A” zastępuje się frazą „Jednostek Uczestnictwa kategorii A, K oraz P”.
   
 3. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziałów VI, VIII, X, XII i XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 1a) otrzymuje następujące brzmienie:
  „1a) 1,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,”
   
 4. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału XV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
  „2) 1,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,”
   
 5. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału XVI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:
  „2) 0,79% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,”
   
 6. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
  „5) 0,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”
   
 7. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału V części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
  „5) 0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”
   
 8. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału VI części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
  „5) 1,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”
   
 9. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
  „5) 1,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”
   
 10. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału X części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
  „5) 1,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”
   
 11. W postanowieniach § 6 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 5) otrzymuje następujące brzmienie:
  „5) 1,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,”
   
 12. W postanowieniu § 6 Rozdziału V części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a, który otrzymuje następujące brzmienie:
  „1a. Oprócz Wynagrodzenia Towarzystwa, wskazanego w ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 6, w odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, I, K oraz P, Towarzystwo uprawnione jest do pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, którego wysokość uzależniona jest od wyników zarządzania Subfunduszem osiągniętych na koniec każdego okresu rozliczeniowego, naliczonego i wypłacanego zgodnie z zasadami określonymi poniżej:

  a) W każdym Dniu Wyceny liczona jest różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z wskaźnika referencyjnego Subfunduszu („benchmark”). Jeśli różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku jest dodatnia, następuje weryfikacja czy została pokryta ewentualna ujemna różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku z lat poprzednich w okresie odniesienia. Jeśli warunek, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest spełniony, tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Jeśli warunek nie jest spełniony lub w przypadku gdy różnica w danym dniu pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku jest ujemna to rezerwa nie jest zawiązywana lub jest rozwiązywana do wysokości która wynika z kalkulacji.   BMKn =   [1+(WIBOR6Mn-1 + 0,3%) *LDn/365]

  gdzie:
  SR – suma rezerw dziennych na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik naliczonych od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii pomniejszona o sumę rezerw dziennych przypadających na umorzone Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,
  n –kolejny Dzień Wyceny, przy czym n=0 oznacza ostatni Dzień Wyceny przypadający 5 lat przed Dniem Wyceny n, w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą. Natomiast do końca pierwszego pełnego okresu odniesienia, n=0 oznacza ostatni Dzień Wyceny przypadający przed dniem wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik,
  k – liczba dni wyceny w których naliczane i pobierane jest Wynagrodzenie za osiągnięty wynik do n-tego Dnia Wyceny, jest to liczba dni od wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających niniejszy model naliczania i pobierania Wynagrodzenie za osiągnięty wynik,
  LOJn - liczba odkupionych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii uwzględniona w wycenie na n-ty Dzień Wyceny,
  LJn – liczba wszystkich jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii uwzględniona w wycenie na n-ty Dzień Wyceny,
  – różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w okresie odniesienia oraz stopą zwrotu z benchmarku w okresie odniesienia ustalana na n-ty Dzień Wyceny wyliczona zgodnie z powyższym wzorem,
  - różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w okresie odniesienia oraz stopą zwrotu z benchmarku w okresie odniesienia ustalana w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny,
  - –największa wartość różnic między stopami zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, a stopami zwrotu z benchmarku na przestrzeni 5 (pięciu) ostatnich lat kalendarzowych, co oznacza, że są to różnice za okresy rozpoczynające się 5 lat przed Dniem Wyceny (w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą), a kończące się na ostatni Dzień Wyceny każdego roku kalendarzowego od 5 lat wstecz do jednego roku wstecz. W przypadku gdy okres odniesienia jest krótszy niż 5 lat jest to największa wartość różnic między stopami zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik a stopami zwrotu z benchmarku na ostatni Dzień Wyceny każdego roku kalendarzowego w tym okresie. W przypadku gdy wejście w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik następuje w trakcie roku kalendarzowego, w pierwszym okresie rozliczeniowym uwzględnia się różnicę między stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik a stopą zwrotu z benchmarku na ostatni Dzień Wyceny roku kalendarzowego liczoną w pierwszym okresie rozliczeniowym. W pierwszym okresie rozliczeniowym tj. od dnia wejście w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik do końca tego okresu =0,
  WANn – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w n-tym Dniu Wyceny,
  WAN_JUn – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w n-tym Dniu Wyceny,
  WANP_JUn-1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu po naliczeniu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny (wartość wyceny Jednostki Uczestnictwa danej kategorii),
  ST – maksymalna stawka Wynagrodzenia za osiągnięty wynik równa 20%,
  SRYn-1 – rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny w bieżącym okresie rozliczeniowym naliczona w odniesieniu do aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa gdzie SRY0=0,
  x – liczba Dni Wyceny w okresie odniesienia,
  BMKn – zmiana wartości benchmarku w n-tym Dniu Wyceny, wyliczony zgodnie z powyższym wzorem,
  WIBOR6Mn-1 – (Warsaw Interbank Offered Rate) rozumie się przez to wskaźnik referencyjny stopy procentowej administrowany przez GPW Benchmark S.A. odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu, w rozumieniu Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przyjętego przez administratora, mogłyby złożyć niezabezpieczony depozyt w złotych (PLN) na okres 6 miesięcy (6M) w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu., w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny,
  LDn – liczba dni kalendarzowych pomiędzy n-tym Dniem Wyceny a Dniem Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny.

  b) Model naliczania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik wyznaczony jest w oparciu o benchmark, który stanowi WIBOR6M powiększony o 0,3%.

  c) Krystalizacja tj. przeksięgowanie rezerwy na zobowiązania Subfunduszu wobec Towarzystwa z tytułu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik następuje w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego o ile utworzona została rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik.

  d) Okres odniesienia wynosi 5 lat krocząco tj. 5 lat wstecz od ostatniego Dnia Wyceny, a w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą. Natomiast w przypadku wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w trakcie roku kalendarzowego, do końca pierwszego pełnego okresu odniesienia odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przypadającego przed dniem wejścia w życie tych zmian statutu Funduszu.

  e) Możliwe jest pobranie Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w przypadku nominalnej straty Subfunduszu zarówno w okresie odniesienia, jak i w danym roku kalendarzowym.

  f) W każdym Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, wypłacie do Towarzystwa podlega część rezerwy na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik obliczona w wysokości proporcjonalnej do udziału Jednostek Uczestnictwa danej kategorii będących przedmiotem odkupienia w łącznej liczbie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Subfunduszu w Dniu Wyceny. Wypłata do Towarzystwa środków, o których mowa w poprzednim zdaniu, następuje do zakończenia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpiło odkupienie jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii.

  g) Okres rozliczeniowy dla celu wyliczania i pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, będzie to okres od ostatniego Dnia Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym do ostatniego Dnia Wyceny w bieżącym roku kalendarzowym, przy czym w przypadku rozpoczęcia zbywania przez Subfundusz nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa, w odniesieniu do której Towarzystwo uprawnione będzie do pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego Dnia Wyceny tej kategorii Jednostek Uczestnictwa, a w przypadku, gdy wejście w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik następuje w trakcie roku kalendarzowego, pierwszy okres rozliczeniowy liczony jest od Dnia wyceny przypadającego przed dniem wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających możliwość pobierania w ramach Subfunduszu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

  h) W przypadku likwidacji/łączenia Subfunduszu, gdzie Subfundusz będzie subfunduszem przejmowanym ewentualne Wynagrodzenie za osiągnięty wynik będzie krystalizowane w Dniu Wyceny przypadającym na dzień likwidacji/połączenia Subfunduszu.”

   
 13. W postanowieniu § 6 Rozdziału V części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5a otrzymuje następujące brzmienie:
  „5a. Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1 oraz Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w wysokości określonej w ust. 1a, aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii poza Jednostkami Uczestnictwa kategorii W obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Subfunduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.”
   
 14. W postanowieniu § 6 Rozdziału V części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 12 otrzymuje następujące brzmienie:
  „12. Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 5a, 6 lub 6a obciążających Subfundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa lub Wynagrodzenia za osiągnięty wynik według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 i 1a oraz o zmniejszeniu maksymalnej wysokości kosztów obciążających Subfundusz poniżej stawki określonej w ust. 6.”

   

Wyjaśnienia:

Zmiany wskazane w punktach 1 – 11 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 2022 r. (DFF.4022.1.104.2021.PG) zezwalającej na wprowadzenie tych zmian.

Zmiany wskazane w punktach 12 – 14 wprowadzane są na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2022 r. (DFF.4022.1.94.2021.PG) zezwalającej na wprowadzenie tych zmian.