<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyn rozwiązania NN Total Return - Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o wystąpieniu przyczyn rozwiązania NN Total Return - Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

3 lutego 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą przy ul. Topiel 12 , 00 - 342 Warszawa (dalej „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2020.95 t.j.), (dalej „Ustawa”) i art. 37 ust. 4 Statutu NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej „Fundusz”),

informuje o wystąpieniu przyczyny rozwiązania Funduszu

to jest podjęciu przez Towarzystwo w dniu 2 lutego 2021 roku na podstawie art. 37 ust. 3 Statutu Funduszu decyzji o rozwiązaniu Funduszu z powodu nieosiągnięcia przez niego Wartości Aktywów Netto 20 000 000 (dwadzieścia milionów) złotych w okresie funkcjonowania Funduszu.

Rozwiązanie Funduszu nastąpi po przeprowadzeniu likwidacji.

Otwarcie likwidacji nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 roku.

Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz nie będzie wypłacać dochodów ani innych przychodów z Funduszu, dokonywać kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych ani wykupywać już wyemitowanych.

Z dniem rozpoczęcia likwidacji Fundusz zaprzestanie dokonywania ustalania i ogłaszania Wartości Aktywów Netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny.