<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

29 lipca 2020

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Zgodnie z art. 24 ust. 2b w zw.  z art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1355, z późn. zm.) poniższe zmiany statutu nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

1.      W § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 2) i 3) otrzymują następujące brzmienie:

„2)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K – 3,00%,

3)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 3,00%,”