<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 października 2020

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ogłasza zmiany w statucie

 

ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 1 stycznia 2021 r.:

 

  1. W § 6 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dotychczasowy ustęp 5 oznacza się jako ustęp 4a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4a. Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1, aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Subfunduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.”

 

  1. W § 6 ust. 1 Rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 1a), 2) i 3)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A - 0,55% ,

1a)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 0,45%,

2)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K - 0,55%,

3)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P - 0,55%,”

 

  1. W § 6 ust. 1 Rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 1a), 2) i 3)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,25% ,

1a)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 - 1,15%,

2)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K – 1,25%,

3)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 1,25%,”

 

  1. W § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 1a), 2) i 3)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,75% ,

1a)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,65%,

2)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K – 1,75%,

3)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 1,75%,”

 

  1. W § 6 Rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 4a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, K i P i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

  1. W § 6 Rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 4a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, K i P i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

  1. W § 6 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 4a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, K i P i 0% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii pokrywane będą następujące koszty:

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu związanych z działalnością inwestycyjną Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.”

 

8.      W § 6 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 5 dodaje się ustępy 5a i 5b , które otrzymują następujące brzmienie:

„5a.    Koszty, o których mowa w ust. 4a i 5 nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.”

5b.      Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 4a i 5 wynika z umów, na podstawie których są naliczane, stosownych faktur i innych dokumentów księgowych lub przepisów prawa.”

 

9.      W § 6 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.    Koszty wskazane w ust. 4a i 5 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 4a i 5, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.”

 

10.   W § 6 Rozdziałów I-III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dotychczasową treść ustępu 11 oznacza się jako ustęp 12, a ustęp 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„11.     Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 4a lub 5 obciążających Subfundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 oraz o zmniejszeniu maksymalnej wysokości kosztów obciążających Subfundusz poniżej stawki określonej w ust. 5.”

Wyjaśnienie:

Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wprowadzenie powyższych zmian decyzją z dnia
30 września 2020 r. (DFF.4022.178.2019.AM)