<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 października 2020

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ogłasza zmiany w statucie

 

NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 1 stycznia 2021 r.:

 

1.      W § 20 ust. 1 statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 2), 4) i 5)  otrzymują następujące brzmienie:

„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 1,90%,

2)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,50%,”

4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F – 1,50%,

5)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K – 1,90%,

 

2.      W § 20 statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dotychczasowy ustęp 2 oznacza się jako ustęp 1a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1a.    Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1, aktywa Funduszu obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Funduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.

 

3.      W § 20 statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego  ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.       Oprócz kosztów wskazanych w ust. 1a, do łącznej maksymalnej wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, A1, F i K i 0% Wartości Aktywów Netto Funduszu w skali roku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E i T oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Funduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii pokrywane będą następujące koszty:------------------------------------------------------------------------------------------

1)         koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie,

2)         koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie,

3)         koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Funduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie,

4)         opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Funduszu związanych z działalnością inwestycyjną Funduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Funduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie,

5)         koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Funduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Funduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie,

6)         koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Funduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Funduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Funduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Funduszu i Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie,

7)         opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku działalnością Funduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie,

8)         prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Funduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie.”

 

4.      W § 20 statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 2 dodaje się ustępy 2a i 2b, które otrzymują następujące brzmienie:

„2a.    Koszty, o których mowa w ust. 1a i 2 nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.”

„2b.    Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1a i 2 wynika z umów, na podstawie których są naliczane, stosownych faktur i innych dokumentów księgowych lub przepisów prawa.”

 

5.      W § 20 statutu NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dotychczasową treść ustępu 6 oznacza się jako ustęp 7, a ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6.    Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 1a lub 2 obciążających Fundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 oraz o zmniejszeniu maksymalnej wysokości kosztów obciążających Fundusz poniżej stawki określonej w ust. 2.”

 

 

Wyjaśnienie:

Komisji Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia na wprowadzenie powyższych zmian decyzją z dnia
21 września 2020 r. (DFF.4022.179.2019.AM)