<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 stycznia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia:

1. W § 38 części I statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 8 dodaje się ustęp 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

9.         Fundusz publikuje informacje o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy na stronie internetowej www.nntfi.pl. Publikacja informacji dokonywana jest kwartalnie nie wcześniej niż 14- tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału w formie pliku xls i pdf oraz według stanu na dzień ostatniej wyceny w danym kwartale. Treść publikacji umożliwia identyfikację danego Subfunduszu, poszczególnych składników lokat Subfunduszu oraz ich wartości i udziału w portfelu Subfunduszu.

 

2. W § 6 ust. 1 Rozdziału VIII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:

1)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

4)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

 

3. W § 6 ust. 1 Rozdziału X części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:

1)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)      2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

4)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

 

4. W § 6 ust. 1 Rozdziału XII części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1) - 5)otrzymują następujące brzmienie:

1)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)      2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

2)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

3)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

4)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

5)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.

 

5. W § 6 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:

1)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,

1a)      2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,

4)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,

5)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,

6)         2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2b w zw.  z art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 95, z późn. zm.) zmiany statutu, wskazane w punktach 2-5 nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.