<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 stycznia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

  1. W § 39 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 7 dodaje się ustęp 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

8.         Fundusz publikuje informacje o poszczególnych składnikach lokat Subfunduszy na stronie internetowej www.nntfi.pl. Publikacja informacji dokonywana jest kwartalnie nie wcześniej niż 14- tego dnia i nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału w formie pliku xls i pdf oraz według stanu na dzień ostatniej wyceny w danym kwartale. Treść publikacji umożliwia identyfikację danego Subfunduszu, poszczególnych składników lokat Subfunduszu oraz ich wartości i udziału w portfelu Subfunduszu.