<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

26 marca 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
reprezentujące

NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
ogłasza

I.       Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego sygn. DFF.4022.1.43.2020.PG z dnia 5 marca 2021 roku udzielającej zezwolenia na zmianę statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w zakresie dotyczącym utworzenia nowego subfunduszu NN Subfunduszu Total Return (L) z dniem ogłoszenia wchodzą w życie następujące zmiany statutu:

1.      W § 2 ust. 4 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą na końcu punktu 23) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 24) w następującym brzmieniu:
„24) „NN Subfundusz Total Return (L)".”

2.      W § 2 ust. 5 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego występującą na końcu punktu 23) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 24) w następującym brzmieniu:
„24) „NN (L) Total Return".”

3.      W części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się Rozdział XXIV  w następującym brzmieniu:

„Rozdział XXIV
NN Subfundusz Total Return (L)
§ 1      
1.      Subfundusz działa pod nazwą NN Subfundusz Total Return (L).
2.      Uczestnikami Subfunduszu mogą być osoby wskazane w § 14 Części I Statutu z zastrzeżeniem konieczności dokonania wpłaty minimalnej w wysokości określonej w ust. 5. Nie stosuje się ograniczeń, o których mowa w § 14 ust. 2 Części I Statutu.
3.      Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1 i P .
4.      Zasady zbywania Jednostek Uczestnictwa określają § 19 - 26 Części I Statutu.
5.      Wysokości minimalnych wpłat określa § 18 Części I Statutu, z tym że w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa minimalna wysokość wpłaty tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa wynosi 200.000 zł, , ale nie mniej niż równowartość w złotych 40.000 euro, ustaloną przy zastosowaniu średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski.
6.      Wszystkie prawa uczestników Subfunduszu określa Część I Statutu, w szczególności § 27 Części I Statutu.
7.      Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy pięćset milionów (500.000.000) złotych. W przypadku zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu z powodu zaistnienia okoliczności wskazanej w zdaniu pierwszym, Fundusz wznowi zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu zmniejszy się poniżej czterystu pięćdziesięciu milionów (450.000.000) złotych. Szczegółowe zasady zawieszania i wznawiania odkupywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu opisane są w Części I Statutu.

Cel inwestycyjny Subfunduszu
§ 2      
1.      Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.
2.      Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego określonego w ust. 1.
3.      Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu Aktywów Subfunduszu w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu inwestycyjnym. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty procentowe, w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka związanego z lokatami Subfunduszu. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Subfundusz może inwestować w dłużne instrumenty finansowe wymienione w § 5 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozdziału od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu, a w instrumenty udziałowe, wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału od 0% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym ekspozycja netto Subfunduszu na instrumenty udziałowe stanowić będzie nie mniej niż -20% wartości Aktywów Subfunduszu  i nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
             Ponadto, Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 3 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.
4.      W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfunduszu jego Aktywa lokowane będą zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat Subfunduszu, główne ograniczenia inwestycyjne Subfunduszu oraz dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Subfundusz
§ 3      
1.      Subfundusz przy dokonywaniu lokat przestrzega zasad i ograniczeń wynikających ze Statutu i Ustawy, stosując ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
2.      Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w:
         1) papiery wartościowe;
         2) wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych;
         3) waluty;
         4) Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne;
         5) Instrumenty Rynku Pieniężnego;
         - pod warunkiem, że są one zbywalne, oraz
6) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
         7) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.
3.      Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych postanowieniami Ustawy, Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w jednostkach uczestnictwa oraz certyfikatach inwestycyjnych innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
4.      Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu może zawierać umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (Repo), umowy z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu (Reverse Repo), transakcje zwrotne kupno-sprzedaż (buy-sell back) oraz transakcje zwrotne sprzedaż-kupno (sell-buy back).
5.      Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu może dokonywać krótkiej sprzedaży. W takim wypadku instrumenty finansowe będące przedmiotem krótkiej sprzedaży uwzględniane są w odpowiednich limitach inwestycyjnych wynikających z przepisów ustawy, w ten sposób dla każdego instrumentu ustalana jest odrębnie różnica między wartością instrumentów finansowych będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu a wartością takich samych instrumentów finansowych będących przedmiotem krótkiej sprzedaży, a następnie wartość bezwzględna z tak otrzymanej wielkości traktowana jest jako zaangażowanie wynikające z określonego instrumentu.
6.      Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu może zawierać transakcje mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, sprawnego zarządzania portfelem oraz osiągnięcia dodatkowych zysków.
7.      Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawierane przez Fundusz w celu innym niż ograniczenie ryzyka inwestycyjnego tj. zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu oraz osiągnięcia przez Subfundusz dodatkowych zysków, mogą być transakcjami terminowymi (futures lub forward) lub opcjami, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu, lub kursy walut, lub umowami o przyszłe stopy procentowe, lub transakcjami wymiany stóp procentowych (swapami stóp procentowych), lub też swapami walutowymi. Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne bez względu na ich cel może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lipca 2017 r. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.
8.      Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7 Ustawy, Fundusz jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych, Instrumentów Rynku Pieniężnego, lub walut stanowiących bazę instrumentów pochodnych. Regulacji tej nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których bazę stanowią indeksy.
9.      Jeżeli papier wartościowy lub Instrument Rynku Pieniężnego zawiera wbudowany Instrument Pochodny, wartość wbudowanego Instrumentu Pochodnego uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.
10.   Kryteria wyboru Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, zostały wskazane w § 9 ust. 3 pkt 5) Części I Statutu.
11     Warunki zastosowania Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych, są następujące:
1)     w przypadku transakcji zawartych w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego ryzyko to musi być bezpośrednio związane z przyjętą polityką inwestycyjną, a zastosowanie Instrumentów Pochodnych powinno ograniczyć wahania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa,
2)     w przypadku transakcji zawartych w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym należy spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
a)     planowany koszt transakcyjny osiągnięcia ekspozycji, w danym okresie czasu, przy użyciu Instrumentów Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych jest niższy lub przynajmniej porównywalny z kosztami ekwiwalentnej transakcji na rynku papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego , będących instrumentami bazowymi dla Instrumentów Pochodnych , w tym Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych,
b)     nabycie przez Subfundusz papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego stanowiących instrument bazowy Instrumentu Pochodnego, w tym Niewystandaryzowanego Instrumentu Pochodnego, w krótkim czasie nie byłoby możliwe albo wiązałoby się z dodatkowym ryzykiem walutowym, ryzykiem rozliczenia, ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności lub ryzykiem związanym z przechowaniem aktywów, lub też ze związanymi z nimi dodatkowymi kosztami lub obowiązkami podatkowymi,
c)      transakcje na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, pozwalają na uzyskanie ekspozycji na stopę procentową, której uzyskanie poprzez transakcje zakupu bądź sprzedaży dłużnych papierów wartościowych lub Instrumentów Rynku Pieniężnego byłoby mniej korzystne lub niemożliwe,
d)     transakcja na Instrumentach Pochodnych, w tym Niewystandaryzowanych Instrumentach Pochodnych, pozwala osiągnąć dodatkowy i obciążony niskim ryzykiem dochód wynikający z nieefektywności kwotowań na rynku Instrumentów Pochodnych lub pomiędzy kwotowaniami danego Instrumentu Pochodnego i kwotowaniami aktywów stanowiącymi jego instrument bazowy (transakcje arbitrażowe).

12.   Zawieranie przez Fundusz transakcji  mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne wiąże się z następującymi rodzajami ryzyk:
1)     w przypadku wszystkich rodzajów Instrumentów Pochodnych:
a) ryzyko rynkowe - ryzyko spadku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu spowodowane niekorzystnymi zmianami cen instrumentów bazowych; Towarzystwo monitoruje to ryzyko analizując poziom wartości zagrożonej wszystkich składników lokat Subfunduszu, włączając w to instrumenty pochodne.
b) ryzyko płynności -ryzyko braku możliwości przeprowadzenia transakcji na instrumencie pochodnym, przy zachowaniu jego aktualnej ceny rynkowej; Towarzystwo monitoruje to ryzyko analizując zarówno strukturę płynnościową portfela Subfunduszu jak i historyczną wartość zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa Subfunduszu,
c) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko wystąpienia problemów związanych z terminowym rozliczeniem transakcji na instrumentach pochodnych. Towarzystwo monitoruje to ryzyko dokonując okresowej analizy brokerów pod kątem wymogów „best execution” oraz ustanawiając wewnętrzne limity koncentracji na poszczególnych brokerów zaakceptowanych przez działającą w Towarzystwie jednostkę do spraw zarządzania ryzykiem,
d) ryzyko operacyjne - ryzyko poniesienia straty na instrumentach pochodnych związane z zawodnością systemów informatycznych i wewnętrznych systemów kontrolnych lub też wynikające ze zdarzeń zewnętrznych. Towarzystwo monitoruje to ryzyko rejestrując i analizując wszystkie zdarzenia operacyjne, mające lub mogące mieć negatywny wpływ na wyniki Subfunduszu i obsługę posiadaczy jego Jednostek Uczestnictwa,
e) ryzyko niedopasowania wyceny instrumentu pochodnego do wyceny instrumentu bazowego - ryzyko tzw. bazy, czyli osłabienia relacji pomiędzy zmianą ceny instrumentu pochodnego a zmianą wartości aktywów bazowych. Towarzystwo minimalizuje to ryzyko poprzez ustanowienie zamkniętej listy, przeanalizowanych uprzednio instrumentów pochodnych, jakie może nabywać Fundusz dokonując lokat Aktywów Subfunduszu,
f) ryzyko dźwigni finansowej – ryzyko zaistnienia sytuacji, w której nietrafne decyzje inwestycyjne dotyczące transakcji na instrumentach pochodnych, ze względu na występującą na tym rynku różnicę pomiędzy wysokością zainwestowanego kapitału a wartością dokonanej za pomocą instrumentu pochodnego inwestycji, mogą prowadzić do zwielokrotnienia strat na instrumentach pochodnych w porównaniu do inwestycji w instrumenty bazowe. Towarzystwo monitoru
2) w przypadku Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych:
a) ryzyko kontrahenta – ryzyko niedotrzymania przez drugą stronę warunków umowy mającej za przedmiot instrumenty pochodne. Towarzystwo monitoruje to ryzyko poprzez system zarządzania środkami zabezpieczającymi wykonanie umowy mającej za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty pochodne („collateral management”), który stanowi nierozłączną część umowy generalnej podpisywanej pomiędzy Funduszem a każdym zaakceptowanym brokerem.
13.   W przypadku nabywania Niewystandaryzowanych Instrumentów Pochodnych transakcje mogą być dokonywane wyłącznie z podmiotami zaakceptowanymi przez działającą w Towarzystwie jednostkę do spraw zarządzania ryzykiem.
14.   Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe wchodzące w skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu.
15.   Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu 20% wartości Aktywów Subfunduszu.
16.       Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty, o łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości aktywów netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub kredytu.

Kryteria doboru lokat Subfunduszu
§ 4      
1.      Głównym kryterium doboru lokat, którym będzie kierował się Fundusz, jest uzyskiwanie w długim terminie możliwie najwyższej całkowitej stopy zwrotu Subfunduszu przy jednoczesnym ograniczaniu poziomu ryzyka związanego z lokatami Subfunduszu. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane na rynkach regulowanych i rynkach zorganizowanych niebędących rynkami regulowanymi w Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD.
2.      Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 3 Części I Statutu.

Zasady dywersyfikacji lokat Subfunduszu
§ 5      
1.      Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu inwestycyjnym. Udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:
1)     akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne – od 0% do 80% wartości Aktywów Subfunduszu,
2)     dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego – od 0% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
3)     jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne i instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą – od 0% do 20% wartości Aktywów Subfunduszu,
4)     depozyty – od 0% do 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
2.      Całkowita ekspozycja netto Subfunduszu na instrumenty udziałowe wynosić będzie nie mniej niż - 20% wartości Aktywów Subfunduszu i nie więcej niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu.
3.      Ekspozycja na instrumenty udziałowe, o której mowa w ust. 2 budowana będzie za pośrednictwem akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów subskrypcyjnych, kwitów depozytowych, obligacji zamiennych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem lokują co najmniej 50% swoich aktywów w kategorie lokat, o których mowa w niniejszym ustępie, jak również transakcji na instrumentach pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentach pochodnych, dla których instrumentem bazowym są kategorie lokat wymienione w niniejszym ustępie lub indeksy akcji.
4.      Subfundusz może uzyskiwać negatywną ekspozycję na instrumenty udziałowe poprzez wykorzystanie transakcji na instrumentach pochodnych, stosowanie krótkiej sprzedaży oraz lokowanie aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą - jeżeli, zgodnie z ich statutem lub regulaminem oferują negatywną ekspozycję na kategorie lokat wymienione w niniejszym ustępie lub indeksy akcji.
5.      Limit, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie uwzględnia wartości wymienionych w nim instrumentów stanowiących instrument bazowy zawartych przez Fundusz na rachunek Subfunduszu transakcji mających za przedmiot Instrumenty Pochodne.

Wynagrodzenie Towarzystwa. Opłaty manipulacyjne. Koszty obciążające Subfundusz
§ 6      
1.      Towarzystwo z tytułu administracji i zarządzania Subfunduszem pobiera Wynagrodzenie Towarzystwa równe kwocie naliczonej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa danej kategorii w danym dniu, nie większej niż kwota stanowiąca w skali roku równowartość:
         1) 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
         2) 2,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
         3) 2,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P.
2.      Z tytułu zbywania Jednostek Uczestnictwa pobierana jest Opłata Dystrybucyjna w wysokości nie wyższej niż:
1)     5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2)     5% wpłaty dokonanej przez nabywcę – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P.
3.      Z tytułu zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 nie jest pobierana Opłata Dystrybucyjna, Opłata Umorzeniowa, Opłata za Konwersję ani Opłata za Zamianę.
4.      Z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii P może być pobierana Opłata Umorzeniowa w wysokości nie wyższej niż 3% kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa przed opodatkowaniem.
5.      Z tytułu zbycia Jednostek Uczestnictwa w ramach konwersji albo zamiany, oprócz Opłaty Dystrybucyjnej może być pobierana Opłata za Konwersję albo Opłata za Zamianę w wysokości nie wyższej niż 1% kwoty przeznaczonej na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A lub P w funduszu docelowym albo Subfunduszu docelowym.
6.      Na pokrycie Wynagrodzenia Towarzystwa naliczonego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 tworzy się każdego dnia w danym roku, w ciężar kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem danego Subfunduszu, rezerwę w kwocie równej wysokości naliczonego w tym dniu Wynagrodzenia Towarzystwa.
7.      Niezależnie od Wynagrodzenia Towarzystwa w wysokości określonej w ust. 1 aktywa Subfunduszu przypadające na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii, obciążają następujące koszty: koszty z tytułu usług maklerskich, opłaty transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, opłaty za rozliczenie transakcji oraz opłaty za transfer papierów wartościowych, koszty związane z zawieraniem umów pożyczek instrumentów finansowych, prowizje bankowe związane z przekazywaniem środków pieniężnych i obsługą rachunków bankowych oraz prowizje i opłaty związane z finansowaniem Subfunduszu kapitałem obcym, w tym w szczególności obsługą i spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów bankowych.
8.      Oprócz kosztów wskazanych w ust. 7, do łącznej maksymalnej wysokości 0,25% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku oraz w wysokości nie wyższej niż określone poniżej dla poszczególnych kategorii kosztów, z Aktywów Subfunduszu przypadających na Jednostki Uczestnictwa wszystkich kategorii pokrywane będą następujące koszty:
1)     koszty i opłaty z tytułu wynagrodzenia Depozytariusza w zakresie wynikającym z umowy o pełnienie funkcji depozytariusza  w szczególności  dotyczącym prowadzenia rejestru aktywów oraz koszty prowizji, wydatków, zwrotu kosztów i opłat z tytułu usług Depozytariusza, oraz opłat nakładanych przez korespondentów Depozytariusza za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych, do wysokości 0,12% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,
2)     koszty usług świadczonych przez Agenta Transferowego, w szczególności z tytułu prowadzenia Rejestru Uczestników oraz przygotowywania raportów i analiz wymaganych prawem do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,
3)     koszty badania i przeglądu sprawozdań finansowych Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,
4)     opłaty za zezwolenia i opłaty rejestracyjne, koszty postępowań sądowych, zabezpieczających, egzekucyjnych lub administracyjnych, które mogą być prowadzone w celu realizacji świadczeń wynikających z wierzytelności Subfunduszu, w tym w szczególności opłaty i koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,05% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,
5)     koszty ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu  wymaganych przepisami prawa i Statutu, druku Prospektu i sprawozdań finansowych, przygotowywania i druku materiałów informacyjnych oraz koszty utrzymywania i rozwoju systemów informatycznych niezbędnych do dokonywania ogłoszeń i publikacji materiałów związanych z działalnością Subfunduszu do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,
6)     koszty prowadzenia ksiąg rachunkowych Subfunduszu, w tym koszty licencji na oprogramowanie służące do wyceny Aktywów Subfunduszu, koszty wynagrodzenia za wycenę Aktywów Subfunduszu oraz ustalania Wartości Aktywów Netto Subfunduszu i Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu, do wysokości 0,10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,
7)     opłaty notarialne i sądowe ponoszone w związku z działalnością Subfunduszu bądź zmianą statutu Funduszu do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie,
8)     prowizje i opłaty za raportowanie informacji o Subfunduszu zgodnie z wymogami prawa do odpowiednich repozytoriów i innych organów do wysokości 0,1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu rocznie.
9.      Koszty, o których mowa w ust. 7-8, nie mogą odbiegać od przyjętych w obrocie zwykłych kosztów wykonywania tego rodzaju usług.
10.   Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 7-8 wynika z umów, na podstawie których są naliczane, stosownych faktur i innych dokumentów księgowych lub przepisów prawa.
11.   Wynagrodzenie Towarzystwa naliczane jest dla Subfunduszu, w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień roku (liczonego jako 365 dni lub 366 dni w roku przestępnym) od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonej dla Subfunduszu w poprzednim Dniu Wyceny.
12.   Koszty wskazane w ust. 7-8 związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu pokrywane są w całości z Aktywów Subfunduszu. Jeżeli obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 7-8, obciąża Fundusz w całości partycypację danego Subfunduszu w tych kosztach oblicza się na podstawie stosunku Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do Wartości Aktywów Netto Funduszu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia zobowiązania w księgach rachunkowych Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz zawiera umowę zbycia lub nabycia składników lokat dotyczącą więcej niż jednego Subfunduszu, wówczas koszty transakcji obciążają te Subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości transakcji danego Subfunduszu w wartości transakcji ogółem.
13.   Pokrycie kosztów Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu, z wyjątkiem kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu, następuje najwcześniej w terminie ich wymagalności. Pokrycie kosztów z tytułu podatków i innych obciążeń nałożonych przez właściwe organy państwowe w związku z działalnością Subfunduszu następuje w wysokości i terminach określonych przez właściwe przepisy.
14.   W okresie likwidacji Subfunduszu, jeżeli likwidacja nie jest prowadzona w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa likwidowanego Subfunduszu obciążają koszty jego likwidacji, w tym wynagrodzenie likwidatora Subfunduszu. Koszty te nie mogą przekroczyć każdorazowo kwoty 100.000 złotych. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.
15.   W okresie likwidacji Funduszu, jeżeli Subfundusz jest likwidowany w związku z likwidacją Funduszu, Aktywa Subfunduszu obciążają koszty likwidacji Funduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora Funduszu. Koszty te obciążają Aktywa Subfunduszu proporcjonalnie do Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Aktywach Netto Funduszu na dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu. Koszty obciążające Aktywa Subfunduszy w związku z likwidacją Funduszu nie mogą przekroczyć kwoty 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Koszty przewyższające tą kwotę pokrywane będą przez Towarzystwo, z tym że nie wyklucza to możliwości pokrycia wszystkich kosztów przez Towarzystwo.
16.   Towarzystwo może postanowić o pokrywaniu określonych kosztów wskazanych w ust. 7-8 obciążających Subfundusz z własnych środków, jak również o pobieraniu Wynagrodzenia Towarzystwa według stawek niższych niż wskazane w ust. 1 lub jego niepobieraniu.
17.   Inne niż określone w ustępach powyższych koszty pokrywane są przez Towarzystwo.”

II.     Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

4.      Nagłówek § 9 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
„Informacje dotyczące indywidualnego celu inwestycyjnego poszczególnych Subfunduszy i zasad ich polityki inwestycyjnej oraz postanowienia wspólne dotyczące polityki inwestycyjnej wszystkich Subfunduszy stosujących zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego".

5.      W § 9 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1.    Cel inwestycyjny każdego z Subfunduszy oraz charakterystyczne dla danego Subfunduszu kryteria doboru lokat, zasady dywersyfikacji lokat i szczególne ograniczenia inwestycyjne, określa Część II Statutu. Określone w niniejszym paragrafie poniżej papiery wartościowe i prawa majątkowe będące przedmiotem lokat Subfunduszy, a także ograniczenia inwestycyjne są wspólne dla wszystkich Subfunduszy, z wyłączeniem Subfunduszy, które zgodnie z postanowieniami Części II Statutu odnoszącej się do danego Subfunduszu stosują  zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.”

6.      W § 9 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w następującym brzmieniu:
„1a. Zasady polityki inwestycyjnej Subfunduszy, które zgodnie z postanowieniami Części II Statutu odnoszącej się do danego Subfunduszu stosują zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w szczególności typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat tych Subfunduszy, kryteria doboru tych lokat, zasady ich dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne, jak również dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez te Subfundusze, określone są w Części II Statutu odnoszącej się do danego Subfunduszu.”

7.      W § 18 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustępy 1 i 1a otrzymują następujące brzmienie:
„1.    Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 200 zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A oraz 50 zł w przypadku każdego następnego nabycia, chyba że w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału Części II Statutu, zostały przewidziane inne wysokości minimalnych wpłat. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A zbywanych w walucie obcej  określona jest w Części II Statutu odnoszącej się do danego Subfunduszu.
1a.   Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 wynosi 200 zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1oraz 50 zł w przypadku każdego następnego nabycia, chyba że w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału Części II Statutu, zostały przewidziane inne wysokości minimalnych wpłat. Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 zbywanych w walucie obcej  określona jest w Części II Statutu odnoszącej się do danego Subfunduszu”

8.      W § 18 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„6.    Minimalna wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii P wynosi 200 zł w przypadku pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii P w ramach danego programu oraz 50 zł w przypadku każdego następnego nabycia, chyba że w przypadku danego Subfunduszu, w § 1 ust. 5 odpowiedniego rozdziału Części II Statutu, zostały przewidziane inne wysokości minimalnych wpłat.”

9.      W § 30 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 8 dodaje się ustępy 9 i 10 w następującym brzmieniu:
„9.    Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego otwartego nie mogą być zamieniane na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego.
10.   Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie podlegają zamianie.”

10.   Treść § 31 ust. 6 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
„6.    Kategorie Jednostek Uczestnictwa podlegające konwersji oraz fundusze docelowe określa Prospekt.”

11.   W § 31 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 w następującym brzmieniu:
„9.    Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie podlegają konwersji, ani nie mogą być nabywane w drodze konwersji.”