<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

30 kwietnia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie


NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.    W § 30 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się ustęp 10.

2.    W § 31 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.  Konwersji dokonuje się przez odkupienie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu (Subfunduszu źródłowym) i zbycie jednostek uczestnictwa innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo lub subfunduszu wydzielonego w ramach innego funduszu zarządzanego przez Towarzystwo (funduszu docelowym) lub Subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego za środki pieniężne uzyskane z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym. Jeżeli jest to niezbędne Fundusz przekazuje dane Uczestnika do funduszu docelowego.”

3.    W § 31 części I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po wykreśla się ustęp 9.