<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

28 maja 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie

NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.      W § 6 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu pierwszym dodaje się zdania o następującej treści:
         „Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie w celu doboru spółek wypłacających dywidendę, z zachowaniem limitów odchylenia względnego do indeksu. W związku z tym inwestycje subfunduszu zagranicznego mogą istotnie odbiegać od indeksu MSCI World (NR). Subfundusz zagraniczny, mierzony w okresie kilku lat, dąży do przekroczenia wyników indeksu MSCI World (NR). Wskazany indeks stanowi szerokie odwzorowanie uniwersum inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w papiery wartościowe spoza uniwersum indeksu. Proces doboru lokat subfunduszu zagranicznego opiera się na analizie fundamentalnej oraz uwzględnia integrację czynników ESG.”.

2.      Treść § 9 Rozdziału I części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,75% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, 2% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X, 2% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy Y,  do tytułów uczestnictwa Klasy Z oraz Klasy Zz nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z ani Klasy Zz. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.

3.      W § 6 ust. 1 zdaniu pierwszym Rozdziału II części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „przynajmniej dwie trzecie swych aktywów” zastępuje się frazą „głównie swoje aktywa”.

4.      W § 6 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu drugim dodaje się zdania o następującej treści:
         „Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie w celu doboru spółek oferujących atrakcyjny zwrot z dywidend, z zachowaniem limitów odchylenia względnego do indeksu. W związku z tym inwestycje subfunduszu zagranicznego będą istotnie odbiegać od indeksu S&P 500 (NR). Subfundusz zagraniczny, mierzony w okresie kilku lat, dąży do przekroczenia wyników indeksu S&P 500 (NR). Wskazany indeks stanowi szerokie odwzorowanie uniwersum inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w papiery wartościowe spoza uniwersum indeksu. Opierając się na dokładnej analizie subfundusz zagraniczny dąży do wyboru najlepiej rokujących akcji. Subfundusz zagraniczny skupia się na doborze spółek oferujących stabilne oraz względnie wysokie dywidendy. Docelowo do portfela subfunduszu zagranicznego wybierane są akcje spółek, które w efekcie ich siły finansowej i biznesowej oferować będą trwałą stopę zwrotu z dywidend.”.

5.      Treść § 9 Rozdziału II części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy N, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,75% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, 2% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X,  2% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy Y, do tytułów uczestnictwa Klasy Z nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.

6.      W § 6 ust. 1 zdaniu pierwszym Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „poprzez inwestycje przede wszystkim (przynajmniej 2/3) w europejskie akcje” zastępuje się frazą „poprzez inwestycje przede wszystkim w europejskie akcje i/lub inne zbywalne papiery wartościowe (warranty na zbywalne papiery wartościowe – do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego – oraz obligacje zamienne)”.

7.      W § 6 ust. 1 zdaniu drugim Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się frazę „, bez krajów Europy Wschodniej”.

 

8.      W § 6 ust. 1 zdaniu trzecim Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się frazę „, bez krajów Europy Wschodniej”.

9.      W § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się zdanie czwarte.

10.   W § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdania o następującej treści:
         „Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie w celu doboru spółek wypłacających dywidendę, z zachowaniem limitów odchylenia względnego do indeksu. W związku z tym inwestycje subfunduszu zagranicznego mogą istotnie odbiegać od indeksu MSCI Europe (NR). Subfundusz zagraniczny, mierzony w okresie kilku lat, dąży do przekroczenia wyników indeksu MSCI Europe (NR). Wskazany indeks stanowi szerokie odwzorowanie uniwersum inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w papiery wartościowe spoza uniwersum indeksu. Proces doboru lokat subfunduszu zagranicznego opiera się na analizie fundamentalnej oraz uwzględnia integrację czynników ESG.”.

11.   Treść § 9 Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości  0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy N, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,75% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy V, 2% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X, do tytułów uczestnictwa Klasy Z nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.

12.   W § 6 ust. 1 Rozdziału IX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu pierwszym dodaje się zdania o następującej treści:
         „Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie w celu doboru najlepiej rokujących spółek na rynku japońskim, z zachowaniem limitów odchylenia względnego do indeksu. W związku z tym inwestycje subfunduszu zagranicznego mogą istotnie odbiegać od indeksu MSCI Japan (NR). Subfundusz zagraniczny, mierzony w okresie kilku lat, dąży do przekroczenia wyników indeksu MSCI Japan (NR). Wskazany indeks stanowi szerokie odwzorowanie uniwersum inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w papiery wartościowe spoza uniwersum indeksu.”.

13.   Treść § 9 Rozdziału IX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 1,30% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,65% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, 1,30% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy V, 1,80% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X,  1,80% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy Y, do tytułów uczestnictwa Klasy Z oraz Klasy Zz nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z ani Klasy Zz. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.

 

14.   Treść § 6 Rozdziału X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
„1.    Celem subfunduszu NN (L) Commodity Enhanced (zwanego w dalszej części niniejszego paragrafu „subfunduszem zagranicznym”) jest zapewnienie efektywnej ekspozycji na zdywersyfikowany portfel towarów oraz uzyskanie stopy zwrotu wyższej niż wyniku indeksu Bloomberg Commodity (TR).
         Subfundusz zagraniczny dąży do osiągnięcia swoich celów poprzez aktywne inwestowanie aktywów w zdywersyfikowany szereg instrumentów towarowych zapewniających umiejscowienie swojej ekspozycji towarowej w różnych punktach na krzywej kontraktów terminowych na dostawę towarów oraz określonych jako indeksy towarowe dopuszczalne luksemburską ustawą z 2010 r.
         Ekspozycja na instrumenty towarowe realizowane są poprzez zawieranie swapów przychodu całkowitego (Total Return Swaps) z wysoko ocenianymi kontrahentami. Wspomniane swapy pozwalają subfunduszowi zagranicznemu otrzymać stopę zwrotu różnych instrumentów towarowych stanowiących bazę tych swapów w zamian za zapłatę stałej opłaty.
         Ryzyko kontrahenta wynikające z wykorzystywania swapów jest ograniczane poprzez codzienny proces wymiany zabezpieczeń z kontrahentami swapów. Subfundusz zagraniczny ma również możliwość zamknięcia swapów w dowolnym momencie.
         Dla celu osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych subfundusz zagraniczny może również wykorzystywać kontrakty futures oraz swapy na inne instrumenty towarowe.
         Ryzyka związane z wykorzystywaniem finansowych instrumentów pochodnych dla celów innych niż zabezpieczenie lokat opisane zostały w rozdziale II „Ryzyka związane ze spektrum inwestycyjnym: szczegółowy opis” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego NN (L).
         Subfundusz zagraniczny nie będzie dokonywał bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.
         Subfundusz zagraniczny głównie inwestuje w portfel zbywalnych papierów wartościowych oraz/lub instrumentów rynku pieniężnego emitowanych lub gwarantowanych przez Stany Zjednoczone Ameryki mogących stanowić więcej niż 35% wartości aktywów netto subfunduszu zagranicznego, o ile taka ekspozycja jest zgodna z zasadą dywersyfikacji ryzyka opisaną w art. 45 (1) luksemburskiej ustawy z 2010 r.
         W celu osiągnięcia celów inwestycyjnych, subfundusz zagraniczny może także inwestować, w charakterze pomocniczym, w inne zbywalne papiery wartościowe (w tym w warranty na zbywalne papiery wartościowe do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego oraz obligacje zamienne), instrumenty rynku pieniężnego, depozyty oraz waluty, tytuły uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, działające na podstawie Dyrektywy 2009/65/WE („UCITS”) i/ lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („UCI”) w rozumieniu art. 1 par. (2) lit. a) i b) Dyrektywy 2009/65/WE. Z zastrzeżeniem jednak, że inwestycje w UCITS i UCI nie mogą przekroczyć ogółem poziomu 10% aktywów netto. Jeżeli subfundusz zagraniczny inwestuje w warranty na zbywalne papiery wartościowe, należy pamiętać, że wartość aktywów netto może wahać się w stopniu wyższym niż miałoby to miejsce, gdyby subfundusz zagraniczny inwestował w same bazowe aktywa, z uwagi na wyższą zmienność cen warrantów. Subfundusz zagraniczny może również wykorzystywać finansowe instrumenty pochodne, w tym między innymi następujące:
         – opcje i kontrakty terminowe futures na zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
         – kontrakty terminowe futures i opcje na indeksy giełdowe,
         – swapy, kontrakty terminowe futures i opcje na stopy procentowe,
         – swapy na stopę zwrotu,
         – swapy ryzyka kredytowego,
         – walutowe kontrakty terminowe forward oraz opcje walutowe.
2.      Subfundusz zagraniczny może ponadto angażować się w transakcje pożyczki papierów wartościowych oraz zawierać umowy odkupu papierów wartościowych.”.

15.   W § 6 ust. 1 Rozdziału XI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu pierwszym dodaje się zdania o następującej treści:
         „Zwrot portfela subfunduszu zagranicznego z dywidendy (dywidenda jako procent ceny akcji) ukierunkowany jest na pokonanie indeksu MSCI Emerging Markets (NR). Portfel subfunduszu zagranicznego jest zdywersyfikowany między krajami oraz sektorami działalności gospodarczej. Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie w celu doboru spółek osiągających dobre wyniki w usystematyzowanym procesie inwestycyjnym, z zachowaniem limitów odchylenia względnego do indeksu. W związku z tym inwestycje subfunduszu zagranicznego mogą istotnie odbiegać od indeksu MSCI Emerging Markets (NR). Subfundusz zagraniczny, mierzony w okresie kilku lat, dąży do przekroczenia wyników indeksu MSCI Emerging Markets (NR). Wskazany indeks stanowi szerokie odwzorowanie uniwersum inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w papiery wartościowe spoza uniwersum indeksu. Proces doboru lokat subfunduszu zagranicznego opiera się na analizie fundamentalnej oraz danych behawioralnych oraz uwzględnia integrację czynników ESG.”.

16.   Treść § 9 Rozdziału XI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 0,65% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy N, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,75% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, w wysokości 2% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X, 2% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy Y, do tytułów uczestnictwa Klasy Z oraz Klasy Zz nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z ani Klasy Zz. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.

17.   Treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze Rozdziału XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „NN (L) Global High Yield (zwany w dalszej części niniejszego paragrafu „subfunduszem zagranicznym”) inwestuje przede wszystkim (przynajmniej 2/3) w obligacje wysokodochodowe emitowane w dowolnym miejscu na świecie, w tym papiery wartościowe, o których mowa w Przepisie 144A.”.

18.   W § 6 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdania o następującej treści:
         „Wskazany indeks stanowi szerokie odwzorowanie uniwersum inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny może również inwestować w obligacje spoza uniwersum indeksu. Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie i obejmuje analizę poszczególnych emitentów obligacji korporacyjnych uzupełnioną szerszą analizą rynkową mające na celu dobór optymalnego składu portfela, z zachowaniem limitów odchylenia względnego do indeksu. Subfundusz zagraniczny ma na celu wykorzystanie różnic w stopach zwrotu oferowanych przez emitentów w ramach poszczególnych sektorów oraz różnic w stopach zwrotu między regionami, sektorami oraz różnych segmentów jakości (ratingi). W związku z tym inwestycje subfunduszu zagranicznego mogą istotnie odbiegać od wskazanego wyżej indeksu. W związku z tym, że różnice w stopach zwrotu z obligacji wysokodochodowych w ramach sektora mogą być znaczne, kluczowym elementem procesu inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego jest dobór oraz dywersyfikacja emitentów.”.

19.   W § 6 ust. 2 Rozdziału XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu pierwszym dodaje się zdania o następującej treści:
         „Subfundusz zagraniczny nie inwestuje aktywnie w akcje, ale może je otrzymywać w następstwie restrukturyzacji lub innych zdarzeń korporacyjnych. W takim przypadku akcje te będą zbywane niezwłocznie z uwzględnieniem najlepszego interesu inwestorów.”.

20.   Treść § 9 Rozdziału XIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości 0,72% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy N, 1,00% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,60% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,72% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S. 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy Y, do tytułów uczestnictwa Klasy Z oraz Klasy Zz nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z ani Klasy Zz. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.

21.   Treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „NN (L) Multi Asset Factor Opportunities (zwany w dalszej części niniejszego paragrafu „subfunduszem zagranicznym”) jest zarządzany aktywnie w celu zapewnienia długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w zestaw czynników (takich jak dynamika, wartość, czynnik „carry” i zmienność), które są osiągane przy zastosowaniu uregulowanych strategii przyjmujących zarówno długie, jak i krótkie pozycje.”.

22.   W § 6 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:
2.   Subfundusz zagraniczny, mierzony w okresie pięciu lat, dąży do przekroczenia indeksu SOFR, przy czym indeks ten wykorzystywany jest wyłącznie w celu mierzenia wyników subfunduszu zagranicznego i nie jest wykorzystywany dla celu doboru składników portfela.”.

23.   W § 6 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
4.   W przypadku ekspozycji na towary subfundusz zagraniczny zamierza skorzystać z szeregu indeksów towarów, w tym m.in. indeksu Bloomberg BCOM oraz indeksów Bloomberg BCOM Capped. Obok indeksów towarów Bloomberga ekspozycja na towary może zostać również osiągnięta poprzez wykorzystanie innych zdywersyfikowanych indeksów towarowych, które dążą do osiągnięcia lepszych wyników poprzez umiejscowienie swojej ekspozycji towarowej w różnych punktach na krzywej kontraktów terminowych na dostawę towarów.
         Subfundusz zagraniczny nie będzie dokonywał bezpośrednio fizycznych zakupów towarów.”.

24.   W § 6 ust. 6 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „papiery wartościowe o stałym dochodzie lub instrumenty rynku pieniężnego” zastępuje się frazą „papiery wartościowe o stałym dochodzie i/lub instrumenty rynku pieniężnego”, a frazę „Australii lub Korei” zastępuje się frazą „Australii i/lub Korei”.

25.   Treść § 6 ust. 1 zdanie pierwsze Rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Celem NN (L) Emerging Markets Debt (Local Bond) (zwany w dalszej części niniejszego paragrafu „subfunduszem zagranicznym”) jest aktywne zarządzanie zdywersyfikowanym portfelem złożonym głównie z dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych i depozytów, ze strategicznym ukierunkowaniem na ekspozycje na terminowe stopy procentowe rynków wschodzących i/lub ryzyko walutowe rynków wschodzących.”.

26.   Treść § 6 ust. 1 zdanie drugie Rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą głównie emitowane przez i/lub denominowane bądź będzie cechować je ekspozycja w walutach krajów rozwijających się („rynki wschodzące”) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Afryki i Bliskiego Wschodu.”.

27.   W § 6 ust. 1 Rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu trzecim dodaje się zdania o następującej treści:
         „Wskazany indeks stanowi szerokie odwzorowanie uniwersum inwestycyjnego subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny jest aktywnie zarządzany poprzez alokację walutową, pozycjonowanie krzywej oraz dobór instrumentów. Portfel subfunduszu zagranicznego jest zdywersyfikowany między krajami i instrumentami. Inwestycje subfunduszu zagranicznego mogą istotnie odbiegać od indeksu.”.

28.   W § 6 ust. 1 Rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się zdanie o następującej treści:
         „Postanawia się, że wszelkie aktywa płynne utrzymywane w charakterze pomocniczym nie są brane pod uwagę podczas obliczania limitu dwóch trzecich, o którym mowa powyżej.”.

29.   W § Rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 2a otrzymuje następujące brzmienie:
„2a. Subfundusz zagraniczny może inwestować swoje aktywa w papiery wartościowe stanowiące przedmiot obrotu na Bond Connect. Bond Connect jest rynkiem umożliwiającym inwestycje na rynku obligacji Chińskiej Republiki Ludowej. Ryzyka związane z inwestycjami za pośrednictwem Bond Connect zostały szczegółowo opisane w rozdziale II „Ryzyka związane ze spektrum inwestycyjnym: szczegółowy opis” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego NN (L).”.

30.   Treść § 9 Rozdziału XX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu, w wysokości  0,72% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy N, 1% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,72% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,72% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X, do tytułów uczestnictwa Klasy Z oraz Klasy Zz nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika funduszu na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z ani Klasy Zz. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.

31.   W § 6 ust. 1 Rozdziałów XXII i XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po zdaniu czwartym dodaje się zdania o następującej treści:
         „Subfundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie a wskazany indeks wykorzystywany jest wyłącznie w celu mierzenia wyników subfunduszu zagranicznego i nie jest wykorzystywany dla celu doboru składników portfela. Subfundusz wykorzystuje aktywne zarządzanie żeby reagować na zmieniające się warunki rynkowe poprzez wykorzystanie m.in. analizy fundamentalnej i behawioralnej, czego skutkiem mogą być dynamiczne zmiany alokacji aktywów w określonym czasie.”.

32.   W § 6 ust. 1 Rozdziałów XXII i XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zdanie o treści „W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, subfundusz zagraniczny może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje zajmowane są wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych), nie osiągnie on natomiast całkowitej krótkiej ekspozycji netto w ramach określonej klasy aktywów (za wyjątkiem środków pieniężnych oraz tymczasowych pożyczek).” zastępuje się zdaniem o treści „W celu osiągnięcia swojego celu inwestycyjnego, subfundusz zagraniczny może zajmować długie i krótkie pozycje (krótkie pozycje zajmowane są wyłącznie za pośrednictwem instrumentów pochodnych).”.

33.   W § 6 ust. 1 Rozdziałów XXII i XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tiret o treści:
-     Inwestycje w zbywalne papiery wartościowe (w tym warranty na zbywalne papiery wartościowe maksymalnie do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego), obligacje, akcje, instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe uregulowane w przepisie 144A, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty, zgodnie z postanowieniami rozdziału III „Ograniczenia inwestycyjne”, sekcja A) „Dozwolone inwestycje” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego NN (L);
         zastępuje się tiret o treści następującej:
-     Inwestycje w zbywalne papiery wartościowe (w tym warranty na zbywalne papiery wartościowe maksymalnie do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego), papierów wartościowych typu contingent convertible (maksymalnie do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu zagranicznego), obligacje, akcje, instrumenty rynku pieniężnego, papiery wartościowe uregulowane w przepisie 144A, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty, zgodnie z postanowieniami rozdziału III „Ograniczenia inwestycyjne”, sekcja A) „Dozwolone inwestycje” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego NN (L);.

34.   W § 6 ust. 1 Rozdziałów XXII i XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po kropce ostatniego zdania tych ustępów dodaje się zdania o następującej treści:
         „Inwestycje w chińskie akcje klasy – A dokonywane za pośrednictwem Stock Connect oraz chińskie papiery dłużne za pośrednictwem Bond Connect mogą stanowić maksymalnie 20% wartości aktywów netto subfunduszu zagranicznego. Subfundusz zagraniczny może być narażony na ryzyka związane z inwestycjami w ChRL, w tym między innymi ryzyko geograficznej koncentracji, ryzyko zmian politycznych, społecznych oraz gospodarczych, ryzyko płynności i zmienności, ryzyko walutowe w odniesieniu do waluty chińskiej oraz ryzyka związane z chińskim systemem podatkowym. W zależności od klasy aktywów, inwestycje dokonywane za pośrednictwem każdego z wymienionych rynków mogą być narażone na określone ryzyka, takie jak ograniczenia kwotowe, zawieszenie obrotu, ryzyko walutowe, a także ryzyko operacyjne. Zarówno Stock Connect, jak i Bond Connect znajdują się na etapie rozwoju, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na subfundusz zagraniczny. Ryzyka związane z inwestycjami w chińskie akcje klasy – A oraz Bond Connect zostały szczegółowo opisane  w rozdziale II „Ryzyka związane ze spektrum inwestycyjnym: szczegółowy opis” części III „Dodatkowe informacje” prospektu informacyjnego funduszu zagranicznego NN (L).”.

35.   Treść § 9 Rozdziałów XXII i XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
         „Zgodnie z warunkami powołania, NN Investment Partners B.V. przez NN (L) otwarty fundusz inwestycyjny o zmiennym kapitale (SICAV), ten ostatni wypłaca NN Investment Partners B.V. roczną opłatę za zarządzanie obliczaną od średniego stanu aktywów netto subfunduszu NN (L) First Class Multi Asset, w wysokości 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy I, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy N, 0,30% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy O, 1% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy P, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy R, 0,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy S, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy X, 1,50% w przypadku tytułów uczestnictwa Klasy Y, do tytułów uczestnictwa Klasy Z oraz Klasy Zz nie została przypisana opłata za zarządzanie i w jej miejsce NN Investment Partners B.V. nakłada i pobiera specjalną opłatę za zarządzanie bezpośrednio od uczestnika subfunduszu NN (L) First Class Multi Asset na podstawie postanowień specjalnej umowy. Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w tytuły uczestnictwa Klasy Z ani Klasy Zz. Opłata podlega zapłacie co miesiąc z dołu.”.