<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

19 lipca 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie

NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Stabilnego Globalnej Alokacji (L) i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 19 października 2021 r.:

1.      W § 2 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.    Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu do 100 % Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą spełniających główne kryteria doboru lokat wskazane w § 4 niniejszego rozdziału, dających ekspozycję na różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka, w szczególności Fundusz będzie mógł realizować wskazany wyżej cel inwestycyjny poprzez inwestowanie nie więcej niż 70% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, oraz nie więcej niż 70% Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji wydzielonych w ramach NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Za pośrednictwem Instrumentów Pochodnych, głównie transakcji terminowych futures, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe, Subfundusz może osiągnąć całkowitą ekspozycję netto na poziomie 200% wartości Aktywów Funduszu. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”

2.      W § 3 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1.    Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, których typy i rodzaje są wskazane w § 9 ust. 4, 5, 12, 13, 15a i 15b Części I Statutu, przy za-chowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.
2.      Fundusz dokonując lokat Subfunduszu przestrzega ograniczeń inwestycyjnych wskazanych w § 9 ust. 5-9, 11-18 i 20-22 Części I Statutu, przy zachowaniu zasad dywersyfikacji lokat i ograniczeń wskazanych poniżej oraz w § 5 niniejszego rozdziału.”

3.      W § 3 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.    Zgodnie z § 9 ust. 9 Części I Statutu Fundusz określa, że zasad, o których mowa w § 9 ust. 6 - 8 Części I Statutu nie stosuje się do lokat:
         1) w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez:
            a) Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski,
            b) jednostki samorządu terytorialnego,
            c) państwa członkowskie,
            d) jednostki samorządu państwa członkowskiego,
            e) państwa należące do OECD,
          f) międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie;
         2) w takim wypadku Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmioty wymienione w pkt 1), przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikająca z transakcji, których przedmiotem są Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawartych z tym podmiotem nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.”

4.      Treść § 4 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz, jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, głównie zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy kapitałowej Towarzystwa, dające ekspozycje na różne kategorie lokat. Fundusz będzie mógł lokować Aktywa Subfunduszu również bezpośrednio w papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, w przypadku, gdy ze względu na ograniczenia inwestycyjne związane z koncentracją inwestycji w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, nie będzie możliwe inwestowanie w tego typu instrumenty lub zapewni to efektywniejszą realizację celu inwestycyjnego Subfunduszu. Ekspozycja na tradycyjne klasy aktywów (takie jak akcje, obligacje) oraz surowce naturalne może być osiągnięta poprzez inwestowanie aktywów Subfunduszu w inne instrumenty finansowe m.in. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, a także poprzez zawieranie umów mających za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, a w przypadku ekspozycji na tradycyjne klasy aktywów, również poprzez inwestowanie aktywów Subfunduszu bezpośrednio w te klasy aktywów.
2. Dobór poszczególnych lokat Subfunduszu determinowany będzie również założeniami realizowanej przez Fundusz strategii inwestycyjnej Subfunduszu opartej na elastycznym podejściu inwestycyjnym mającym na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnio-terminowych. W szczególności struktura portfela inwestycyjnego Subfunduszu dostosowywana będzie do poziomu zmienności na rynkach finansowych celem utrzymania w ciągu średnioterminowego cyklu inwestycyjnego (tj. w horyzoncie 3 do 5 lat) ryzyka na poziomie odpowiadającym syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku (SRRI) kategorii 3.
3. Główne kryteria doboru lokat określa § 9 ust. 3 Części I Statutu.”

5.      W § 5 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat, co ma na celu dostosowywanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i perspektyw średnioterminowych. Zarówno udział poszczególnych kategorii lokat w Aktywach Subfunduszu, jak i ekspozycja, jaką zapewniają te kategorie lokat będą zmienne i zależne od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w następujące kategorie lokat:
1) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
2) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1), 2) 4) i 5) Części I Statutu, listy zastawne oraz zagraniczne dłużne papiery wartościowe i zagraniczne Instrumenty Rynku Pieniężnego, oraz depozyty – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
3) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 9 ust. 5 Części I Statutu – do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,
4) jednostki uczestnictwa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO – do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
5) jednostki uczestnictwa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji wydzielonego w ramach NN Parasol FIO – do 70% wartości Aktywów Subfunduszu,
6) tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą – do 30% wartości Aktywów Subfunduszu.”

6.      W § 5 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3.    Zgodnie z § 9 ust. 10 i 11 Części I Statutu Fundusz określa, że będzie lokować do 100% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą, jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa subfunduszy, jeżeli fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub instytucją składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną.”

7.      W § 5 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„4.    Zgodnie z § 9 ust. 12 Części I Statutu Fundusz określa, że w związku z działalnością Subfunduszu może zawierać umowy mające za przedmiot Instrumenty Pochodne, w tym w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne.”

8.      W § 5 Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się ustępy 5 i 6, które otrzymują następujące brzmienie:
„5.    Zgodnie z § 9 ust. 11 pkt 1 Części I Statutu Fundusz określa, że będzie mógł lokować powyżej 10%, ale nie więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania.
6.      Zgodnie z § 9 ust. 10 i 11 pkt 3 Części I Statutu Fundusz określa, że będzie mógł lokować do 100% wartości Aktywów Netto Subfunduszu w jednostki uczestnictwa NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z czego lokaty w jednostki uczestnictwa NN Subfunduszu Krótkoterminowych Obligacji stanowić będą nie więcej niż  70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, a lokaty w jednostki uczestnictwa NN Subfunduszu Globalnej Dywersyfikacji stanowić będą nie więcej niż 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

 

Wyjaśnienia:

Zgodnie ze zmianami polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Stabilnego Globalnej Alokacji (L) („subfundusz”) wskazanymi powyżej, od dnia ich wejścia w życie, subfundusz będzie mógł inwestować swoje aktywa zarówno w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa wielu różnych funduszy inwestycyjnych, jak i bezpośrednio w inne instrumenty finansowe, a nie tak, jak dotychczas do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa tylko jednego wskazanego subfunduszu źródłowego.

W związku z tym, z dniem wejścia w życie wyżej wymienionych zmian polityki inwestycyjnej, ogłoszone zostaną również zmiany statutu Funduszu polegające na:
- zmianie nazwy subfunduszu, która będzie brzmiała NN Subfundusz Stabilny Globalnej Dywersyfikacji (L), oraz
- uwzględnieniu w jego treści zasad polityki inwestycyjnej subfunduszy NN Parasol FIO, których  jednostki uczestnictwa będą mogły stanowić do 100 % aktywów subfunduszu oraz wysokości opłat za zarządzanie tymi subfunduszami pobieranych przez Towarzystwo. Polityka inwestycyjna subfunduszy NN Parasol FIO oraz wysokość opłat za zarządzanie tymi subfunduszami zawarta jest prospekcie informacyjnym NN Parasol FIO dostępnym na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem:  https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne