<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1 stycznia 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

1.      W postanowieniu § 2 ustęp 4 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 23) otrzymuje brzmienie:
„23)„NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)”,”

2.      W postanowieniu § 2 ustęp 5 częsci I statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 23) otrzymuje brzmienie:
„23)„NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji”,”

3.      W Rozdziale XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego tytuł „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L)” zastępuje się tytułem „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)”.

4.      W postanowieniu § 1 ust. 1 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L)” zastępuje się nazwą „NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L)”.

5.      W postanowieniu § 1 ust. 3 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się frazę „w euro”.

6.      W postanowieniu § 1 ust. 4 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego wykreśla się zdanie pierwsze.

7.      W postanowieniu § 1 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:
5.   Wysokości minimalnych wpłat określa § 18 Części I Statutu.”

8.      W postanowieniu § 1 ust. 7 Rozdziału XXIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „dziewięćdziesiąt milionów euro (90.000.000 EUR)” zastępuje się frazą „czterysta czternaście milionów (414.000.000) złotych”.

9.         W § 7c Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się podpunkty 10) i 11), które wraz z podpunktami 1)-9) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2)         1,90% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
3)         1,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A2,
4)         1,70% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E,
5)         1,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii F,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
7)         1,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
8)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,
9)         1,50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S,
10)      0,80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T,
11)      0,60% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii W.”

10.       W postanowieniu § 8 ust. 3 pkt p. Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”

11.       W postanowieniu § 8 ust. 4 pkt p. Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”

12.       W postanowieniu § 8 ust. 5 pkt p. Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”

13.       W postanowieniach § 8 ust. 6 pkt r. Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1)-5) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
2)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
3)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S.”

14.       W postanowieniach § 8 ust. 7 pkt p. Rozdziału XXII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego podpunkty 1), 1a), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)       2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
1a)      2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
4)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I,
5)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K,
6)         2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P,”

15.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału I części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%,
6)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

16.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału II części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%,
6)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

17.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału III części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%,
6)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

18.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału IX części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%,
6)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

19.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału X części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4), 5) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%,
5)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K – 2,00%,
6)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

20.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XI części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%,
6)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

21.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 6) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii I – 2,00%,
6)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

22.   W postanowieniu § 10 ust. 1 Rozdziału XVIII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1), 4) i 5) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A – 2,00%,
4)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii K – 2,00%,
5)     dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P – 2,00%,”

23.   W postanowieniu § 6 ust. 1 Rozdziału XXIV części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 1)-3) otrzymują następujące brzmienie:
„1)   2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A,
2)     2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1,
3)     2,00% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu – dla Jednostek Uczestnictwa kategorii P.”

Zgodnie z art. 24 ust. 2b w zw.  z art. 24 ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 605, z późn. zm.) zmiany statutu, wskazane w punktach 15-23 nie wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.