<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianach w statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20 sierpnia 2018 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianach w statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

7 listopada 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej subfunduszu NN (L) Ameryki Łacińskiej wydzielonego w ramach Funduszu i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia:

1. W postanowieniu § 2 ust. 3 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.
2. W postanowieniu § 4 ust. 1 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.
3. W postanowieniu § 5 ust. 1 pkt 2) Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.
4. W postanowieniu § 5 ust. 3 Rozdziału XII części II statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego nazwę „NN (L) Latin America Equity” zastępuje się nazwą „NN (L) Global Equity Impact Opportunities”.

Wyjaśnienie:

W związku z faktem, iż na podstawie wyżej wskazanych zmian polityki inwestycyjnej NN Subfunduszu Ameryki Łacińskiej (L), zmianie ulegnie dotychczasowy subfundusz źródłowy tego subfunduszu, z dniem wejścia w życie wyżej wymienionych zmian statutu, ogłoszone zostaną kolejne zmiany statutu w części określającej politykę inwestycyjną nowego subfunduszu źródłowego tj. NN (L) Global Equity Impact Opportunities.

Celem przybliżenia strategii inwestycyjnej wymienionego wyżej subfunduszu źródłowego przedstawiamy poniżej postanowienia jego polityki inwestycyjnej zawarte w prospekcie informacyjnym NN (L) otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Niniejsza informacja ma jedynie walor informacyjny:
NN (L) Global Equity Impact Opportunities zasadniczo inwestuje w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe – do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu – oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju świata. Subfundusz dąży do inwestowania w spółki, które obok wyników
finansowych mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Subfundusz dąży do wniesienia wartości dodanej poprzez analizę spółek, zaangażowanie oraz pomiar tego wpływu. Dla celu porównania wyniku finansowego w dłuższym czasie Subfundusz używa jako wzorca odniesienia indeksu MSCI AC World (Net) Index. Indeks ten nie jest używany jako podstawa doboru składników portfela.
Subfundusz może inwestować maksymalnie do 25% swych aktywów netto w akcje i inne instrumenty udziałowe stanowiące przedmiot obrotu na rynku rosyjskim – „Moscow Interbank Currency Exchange - Russian Trade System” (MICEX-RTS).
Subfundusz zastrzega sobie prawo inwestycji do 20% swych aktywów netto w papiery wartościowe, o których mowa w Przepisie 144A.
Subfundusz może także inwestować, w charakterze pomocniczym, w inne zbywalne papiery wartościowe (w tym w warranty na zbywalne papiery wartościowe do poziomu 10% aktywów netto subfunduszu), instrumenty rynku pieniężnego, tytuły uczestnictwa przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, działające na podstawie Dyrektywy 2009/65/WE („UCITS”) i/lub innych przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania („UCI”) w rozumieniu art. 1 par. (2) lit. a) i b) Dyrektywy 2009/65/WE oraz depozyty, zgodnie z postanowieniami części III prospektu informacyjnego. Z zastrzeżeniem jednak, że inwestycje w UCITS i UCI nie mogą przekroczyć ogółem poziomu 10% aktywów netto. Jeżeli Subfundusz inwestuje w warranty na zbywalne papiery wartościowe, należy pamiętać, że wartość aktywów netto może wahać się w stopniu wyższym niż miałoby to miejsce, gdyby subfundusz inwestował w same bazowe aktywa, z uwagi na wyższą zmienność cen warrantów.
Subfundusz, za pośrednictwem Stock Connect (platforma wzajemnego dostępu do rynku, za pośrednictwem, której inwestorzy mogą zawierać transakcje na wybranych papierach wartościowych na kilku giełdach działających w Chińskiej Republice Ludowej), może inwestować do 20% wartości aktywów netto w chińskie akcje klasy - A (akcje wyemitowane przez spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Chinach kontynentalnych) wyemitowane przez spółki zarejestrowane w Chińskiej Republice Ludowej („ChRL”). W związku z tym Subfundusz może być narażony na ryzyka związane z inwestycjami w ChRL, w tym między innymi ryzyko geograficznej koncentracji, ryzyko zmian politycznych, społecznych oraz gospodarczych, ryzyko płynności i zmienności, ryzyko walutowe w odniesieniu do waluty chińskiej oraz ryzyka związane z chińskim systemem podatkowym. Subfundusz narażony jest również na określone ryzyka właściwe dla inwestowania za pośrednictwem Stock Connect, takie jak ograniczenia kwotowe, zawieszenie obrotu, wahania cen chińskich akcji klasy – A, w szczególności, gdy obrót na Stock Connect jest zamknięty a rynek ChRL jest otwarty, a także ryzyko operacyjne. Stock Connect jest względnie nową platformą, w związku z czym pewne regulacje nie zostały sprawdzone i podlegają zmianom, które mogą niekorzystnie wpłynąć na subfundusz.

Dla osiągnięcia celów inwestycyjnych subfundusz może też korzystać z finansowych instrumentów pochodnych, w tym między innymi z następujących instrumentów:
- opcji i kontraktów terminowych futures na zbywalne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego,
- kontraktów terminowych futures i opcji na indeksy giełdowe,
- swapów, kontraktów terminowych futures i opcji na stopy procentowe,
- swapów na stopę zwrotu,
- walutowych kontraktów terminowych forward oraz opcji walutowych.

Ryzyko związane z takim wykorzystaniem finansowych instrumentów pochodnych dla celów innych niż zabezpieczenie