<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN FIO Akcji 2 z dnia 3 czerwca 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN FIO Akcji 2 z dnia 3 czerwca 2019 r.

3 czerwca 2019

Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej Funduszu i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 3 września 2019 r.

 

3. W § 11 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do odzwierciedlenia składu portfela oraz stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG, w związku z czym może inwestować do 100 % Aktywów Subfunduszu w akcje spółek, które w dniu ich nabycia wchodzą w skład indeksu WIG-ESG, a także w Instrumenty Pochodne, dla których bazę stanowią akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w dniu nabywania danego Instrumentu Pochodnego, z zastrzeżeniem ust. 4.

 

4. W § 11 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w następującym brzmieniu:

4. Skład portfela Funduszu, jak i osiągane przez Fundusz stopy zwrotu mogą się różnić od składu oraz stopy zwrotu indeksu WIG-ESG z uwagi na to, że Fundusz może dokonywać doboru składników portfela w oparciu o tzw. indeks "sampling", co oznacza, że w portfelu inwestycyjnym Funduszu mogą znajdować się instrumenty finansowe stanowiące reprezentatywną próbę instrumentów finansowych, która jest zbliżona do pełnego składu indeksu WIG-ESG pod względem kluczowych czynników ryzyka i innych cech. Ponadto Fundusz nie lokuje aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty, które nie spełniają kryteriów określonych w wewnętrznych politykach Towarzystwa i grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo, ograniczających możliwość inwestowania zarządzanych aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływującą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

 

5. W § 12 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

 

6. W § 12 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 wykreśla się treść ustępów 4 i 5, przy czym pozostałe ustępy wydzielone w tym paragrafie zachowują dotychczasową numerację.

 

7. W § 14 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Głównym kryterium, którym będzie kierował się Fundusz jest dążenie do odzwierciedlenia składu oraz osiągnięcia stopy zwrotu zbliżonej do indeksu WIG-ESG z uwzględnieniem kryteriów wskazanych w ust. 2

oraz kryteriów warunkujących możliwość odchylenia składu portfela Funduszu od składu indeksu WIG-ESG, wskazanych w ust. 2 pkt 1.

 

8. W § 14 ust. 2 pkt 1) statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 podpunkty a)-c) otrzymują następujące brzmienie:

a) waga spółek w indeksie WIG-ESG będąca pochodną: wag spółek w indeksach WIG20 oraz mWIG40 oraz analizy niefinansowej czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (tzw. ESG),

b) koszty operacyjne związane z nabywaniem oraz posiadaniem poszczególnych instrumentów finansowych,

c) zgodność z wewnętrznymi politykami Towarzystwa i grupy kapitałowej, do której należy Towarzystwo ograniczającymi możliwość inwestowania zarządzanych aktywów w instrumenty finansowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność negatywnie oddziaływującą na czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego.

 

9. W § 15 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Fundusz dokonując lokat Aktywów będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat:

1) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 12 ust. 1 pkt 1) lub 2) oraz zagraniczne akcje – od 70% do 100% wartości Aktywów Funduszu,

2) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, spełniające warunki określone w § 12 ust. 1 pkt 1) lub 2), w tym w szczególności papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 30% wartości Aktywów Funduszu,

3) dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1) lub 2), nie będące papierami wartościowymi emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0% do 10% wartości Aktywów Funduszu,

4) Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 4) – od 0% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu,

5) papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 5) – od 0% do 5% wartości Aktywów Funduszu,

6) jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa, o których mowa w § 12 ust. 2 - od 0% do 10% wartości Aktywów Funduszu,

7) depozyty – od 0% do 10% wartości Aktywów Funduszu,

8) dla lokat, o których mowa w pkt 2) – 7 ) obowiązuje łącznie limit wskazany w pkt 2).

 

10. W § 15 statutu NN Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 po ustępie 5 dodaje się ustęp 6 i 7 w następującym brzmieniu:

6. Fundusz może lokować do 20% wartości Aktywów Funduszu w akcje wyemitowane przez ten sam podmiot.

7. Fundusz może zwiększyć limit, o którym mowa w ust. 6 do 35% wartości Aktywów Funduszu, gdy udział akcji jednego emitenta w indeksie WIG-ESG wzrośnie. Limit ten dotyczy akcji wyłącznie jednego emitenta.