<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianach w statucie NN Parasol FIO z dnia 25 lipca 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianach w statucie NN Parasol FIO z dnia 25 lipca 2019 r.

25 lipca 2019

Poniższe zmiany statutu dotyczą polityki inwestycyjnej Funduszu i wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 25 października 2019 r.:

1. W § 2 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 66% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek notowanych na GPW, przy czym ekspozycja na te akcje może być realizowana również za pośrednictwem instrumentów pochodnych. Pozostała część Aktywów Subfunduszu inwestowana będzie w akcje spółek dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych państw Europy Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie, wskazanych w § 5. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe określone w § 5 niniejszego rozdziału, przy zachowaniu przewidzianych limitów.”

2. W § 5 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 1otrzymuje następujące brzmienie:

„1) akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, spełniające warunki określone w § 9 ust. 4 pkt 1) lub 2) Części I Statutu lub instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są te instrumenty finansowe lub uznane indeksy, w skład których wchodzą instrumenty finansowe o charakterze udziałowym stanowiące przedmiot obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – od 70% do 100% wartości Aktywów Subfunduszu,”