<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zmianie statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

4 lutego 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ogłasza zmiany w statucie
NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia tj. w dniu 4 maja 2022 r.:

1.         W postanowieniu § 9 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 14 otrzymuje następujące brzmienie:
„14.     Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zawierane przez Fundusz w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu, mogą być transakcjami terminowymi (futures lub forward) lub opcjami, w których instrumentami bazowymi są indeksy giełdowe lub papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego, które mogą być przedmiotem lokat Funduszu, lub kursy walut, lub umowami o przyszłe stopy procentowe, lub transakcjami wymiany stóp procentowych (swapami stóp procentowych), swapami walutowymi lub swapami ryzyka kredytowego (w tym instrumentami CDX oraz iTraxx). Zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne bez względu na ich cel może odbywać się wyłącznie pod warunkami i na zasadach określonych w Ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zawierania przez specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Subfunduszu.”

2.         W postanowieniu § 9 ust. 27 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 9) otrzymuje następujące brzmienie:
„9)       za instrumenty dłużne uważa się Instrumenty Rynku Pieniężnego, obligacje, bony skarbowe, listy zastawne i certyfikaty depozytowe, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom z zaciągnięcia długu, oraz instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne , których bazę stanowią papiery wartościowe lub prawa majątkowe wymienione niniejszym punkcie lub indeksy dłużnych papierów wartościowych, stopy procentowe lub indeksy kredytowe oraz fundusze o charakterze dłużnym,”

3.         W postanowieniu § 9 ust. 27 części I statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego kropkę w punkcie 11) zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się punkt 12, który otrzymuje następujące brzmienie:
„12)    za instrumenty o charakterze udziałowym uważa się akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią papiery wartościowe wymienione w niniejszym punkcie lub indeksy akcji oraz fundusze o charakterze akcyjnym,”

4.         Występującą w postanowieniach § 5 ust. 2 pkt 1 ppkt a) Rozdziałów I-VI części II statutu NN Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego frazę „dłużne” zastępuje się frazą „o charakterze udziałowym”.