<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia inwestorów NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - Funduszu inwestycyjnego zamkniętego
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia inwestorów NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - Funduszu inwestycyjnego zamkniętego

30 marca 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2020.95 t.j.) oraz art. 27 ust. 6 w związku z art. 28 ust. 3 Statutu NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, informuje - na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa nr 34/2021 z dnia 30 marca 2021 r. - o zwołaniu na dzień 20 kwietnia 2021 r. na godzinę 12:10 Zwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie,
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:

  1. otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów;
  2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  3. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
  4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdana finansowego
    NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego za rok obrotowy 2020;
  6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

Zgodnie z art. 144 ust. 6 ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz art. 27 ust. 4 Statutu
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, Zgromadzenie Inwestorów powinno być zwołane w terminie 4 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu za ten rok obrotowy.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów dokonane zostało, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 27 ust. 6 Statutu NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego - na stronie internetowej www.nntfi.pl.