<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 30 września 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego FWP PKP SFIO z dnia 30 września 2019 r.

30 września 2019

Z dniem 30 września 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 30 maja 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale 2 zmieniono punkt 6 oraz punkt 7 ppkt b) oraz zaktualizowano punkt 9.1;
3. W Rozdziale 6 w punkcie 1, Fundusz, zgodnie z § 35 ust. 2 Statutu poinformował, że w porozumieniu z PKP S.A., zaprzestaje dokonywania ogłoszeń w dotychczas wskazanym dzienniku ogólnopolskim i nie wskazuje nowego dziennika przeznaczonego do dokonywania ogłoszeń, o których mowa powyżej.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).