NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualizacja Prospektu Informacyjnego NN Parasol FIO z dnia 30 maja 2019 r.

30 maja 2019

Z dniem 30 maja 2019 r. w Prospekcie Informacyjnym NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w porównaniu z Prospektem zaktualizowanym dnia 8 kwietnia 2019 r., nastąpiły następujące zmiany:
 
1. Na stronie tytułowej zmieniono datę aktualizacji Prospektu oraz datę sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu;
2. W Rozdziale II zaktualizowano punkty 2.4 i 2.9;
3. W Rozdziale III zaktualizowano punkt 3.0.6.4 oraz zaktualizowano oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w § 8 punktu 3.0.13;
4. W Rozdziałach III.1, III.3, III.5-III.6, III.8, III.10, III.12 oraz III.14 zaktualizowano punkty 3.1.7.2, 3.3.7.2, 3.5.7.2, 3.6.7.2, 3.8.7.2, 3.10.7.2, 3.12.7.2 oraz 3.14.7.2;
5. W Rozdziałach III.1, III.3, III.5-III.6, III.8, III.10, III.12 oraz III.14 w punktach 3.1.8.1, 3.1.8.2, 3.3.8.1, 3.3.8.2, 3.5.8.1, 3.5.8.2, 3.6.8.1, 3.6.8.2, 3.8.8.1, 3.8.8.2, 3.10.8.1, 3.10.8.2, 3.12.8.1, 3.12.8.2 oraz 3.14.8.1, 3.14.8.2 uwzględniono aktualne dane finansowe;
6. W Rozdziałach III.1, III.3, III.5-III.6, III.8, III.10, III.12 oraz III.14 zaktualizowano punkty 3.1.8.4, 3.3.8.4, 3.5.8.4, 3.6.8.4, 3.8.8.4, 3.10.8.4, 3.12.8.4 oraz 3.14.8.4;
7. W Rozdziale V usunięto treść punktu 5.2.24;
8. W Rozdziale VI w punkcie 6.1 zmieniono wykres ryzyka funduszu NN SFIO;
9. W Rozdziale VI zaktualizowano punkt 3 Informacji wymaganych na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012;
10. W Rozdziale VII „Załączniki” uwzględniono zmianę statutu Funduszu, w zakresie dotyczącym dodania ustępu 9 w § 17 części I statutu, która weszły w życie z dniem 28 stycznia 2019 r.
 
Tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego uwzględniający wyżej opisaną aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty” (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne)