<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Sprostowanie dotyczące tekstów jednolitych prospektów informacyjnych NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach 10 marca 2021 r., 1 kwietnia 2021 r., 19 kwietnia 2021 r., 28 maja 2021 r., 1 lipca 2021 r., 6 lipca 2021 r. oraz 12 sierpnia 2021 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Sprostowanie dotyczące tekstów jednolitych prospektów informacyjnych NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach 10 marca 2021 r., 1 kwietnia 2021 r., 19 kwietnia 2021 r., 28 maja 2021 r., 1 lipca 2021 r., 6 lipca 2021 r. oraz 12 sierpnia 2021 r.

19 sierpnia 2021

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w treści tekstów jednolitych prospektów informacyjnych NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach 10 marca 2021 r., 1 kwietnia 2021 r., 19 kwietnia 2021 r., 28 maja 2021 r., 1 lipca 2021 r., 6 lipca 2021 r. oraz 12 sierpnia 2021 r., w Rozdziale VII „Załączniki” zamieszczono nieprawidłową treść tekstu jednolitego statutu Funduszu zawierającą omyłkę w treści § 6 ust. 1 Rozdziału XIV części II statutu Funduszu polegającą na wskazaniu w § 6 ust. 1 pkt 1)  Rozdziału XIV części II statutu Funduszu stawki Wynagrodzenia Towarzystwa, która stosownie do punktu 8 ogłoszenia zmian statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego opublikowanego na stronie www.nntfi.pl w dniu 8 października 2020 r. (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/aktualnosci-i-komunikaty/ogloszenie-zmiana-statutu-nn-pfio-201008) powinna zostać wskazana w § 6 ust. 1 pkt 1a) Rozdziału XIV części II statutu Funduszu.

Towarzystwo informuje jednocześnie, że treść punktów 3.14.7.5 ujednoliconych prospektów informacyjnych Funduszu opublikowanych na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniach  10 marca 2021 r., 1 kwietnia 2021 r., 19 kwietnia 2021 r., 28 maja 2021 r., 1 lipca 2021 r., 6 lipca 2021 r. oraz 12 sierpnia 2021 r. uwzględniała zapisy poprawnie odzwierciedlające zmiany statutu Funduszu ogłoszone w dniu 8 października 2020 r., o których mowa powyżej.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że prospekty informacyjne uwzględniające prawidłową treść tekstu jednolitego statutu Funduszu (opatrzone datami: 10 marca 2021 r., 1 kwietnia 2021 r., 19 kwietnia 2021 r., 28 maja 2021 r., 1 lipca 2021 r., 6 lipca 2021 r. oraz 12 sierpnia 2021 r.), zostały opublikowane na stronie internetowej www.nntfi.pl w dniu 19 sierpnia 2021 r., niezwłocznie po stwierdzeniu przez Towarzystwo faktu zaistnienia omyłki.

Aktualny tekst jednolity Prospektu Informacyjnego NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego znajduje się na stronie internetowej www.nntfi.pl w zakładce „Informacje i dokumenty”.

Prospekt informacyjny z dnia 10 marca 2021r.
Prospekt informacyjny z dnia 1 kwietnia 2021r.
Prospekt informacyjny z dnia 19 kwietnia 2021r.
Prospekt informacyjny z dnia 28 maja 2021r.
Prospekt informacyjny z dnia 01 lipca 2021r.
Prospekt informacyjny z dnia 06 lipca 2021r.
Prospekt informacyjny z dnia 12 sierpnia 2021r.