<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Ogłoszenie z dnia 12 września 2022 r. o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie z dnia 12 września 2022 r. o sprostowaniu ogłoszenia o zmianie statutu

12 września 2022

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), reprezentujące NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Fundusz”), informuje, że w opublikowanym w dniu 1 stycznia 2022 r. ogłoszeniu o zmianie Funduszu popełniono oczywistą omyłkę pisarską polegającą na tym, że punkcie 7 ogłoszenia (dotyczącego zmiany treści § 6 ust. 2 Rozdziału XV części II statutu) znalazł się błąd pisarski polegający na zastosowaniu w matematycznym wzorze na nieprawidłowego zapisu podczas gdy prawidłowo zapis ten powinien wyglądać następująco .

Wskazany wyżej błąd pisarski pojawił się również w prospekcie informacyjnym Funduszu opublikowanym w dniu 1 stycznia 2022 r. oraz zaktualizowanym w dniach 21 lutego 2022, 12 kwietnia 2022 r., 11 maja 2022 r. oraz 1 września 2022 r.

Wobec powyższego informujemy, że prawidłowy zapis matematyczny wzoru na zawarty w treści § 6 ust. 2 pkt a) Rozdziału XV części II statutu Funduszu to:

Tym samym prawidłowa treść ww. ogłoszenia w zakresie dot. punktu 7 jest następująca:

7. W postanowieniu § 6 ust. 2 Rozdziału XV części II statutu NN Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się punkty d)-h), które wraz z punktami a)-c) otrzymują następujące brzmienie:

"a) W każdym Dniu Wyceny liczona jest różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z wskaźnika referencyjnego Subfunduszu („benchmark”). Jeśli różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku jest dodatnia, następuje weryfikacja czy została pokryta ewentualna ujemna różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku z lat poprzednich w okresie odniesienia. Jeśli warunek, o którym mowa w poprzednim zdaniu jest spełniony, tworzona jest rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik. Jeśli warunek nie jest spełniony lub w przypadku gdy różnica w danym dniu pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa a stopą zwrotu z benchmarku jest ujemna to rezerwa nie jest zawiązywana lub jest rozwiązywana do wysokości która wynika z kalkulacji.

BMKn=[1+(WIBOR1Yn-1+4%)*LDn/365]


gdzie:

SR – suma rezerw dziennych na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik naliczonych od Jednostek Uczestnictwa danej kategorii pomniejszona o sumę rezerw dziennych przypadających na umorzone Jednostki Uczestnictwa danej kategorii,
n – kolejny Dzień Wyceny, przy czym n=0 oznacza ostatni Dzień Wyceny przypadający 5 lat przed Dniem Wyceny n, w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą. Natomiast do końca 2026 roku, czyli przed upływem pierwszego pełnego 5-letniego okresu odniesienia n=0 oznacza ostatni Dzień Wyceny 2021 roku,
k – liczba dni wyceny w których naliczane i pobierane jest Wynagrodzenie za osiągnięty wynik do n-tego Dnia Wyceny, jest to liczba dni od wejścia w życie zmian statutu Funduszu wprowadzających niniejszy model naliczania i pobierania Wynagrodzenie za osiągnięty wynik,
LOJn - liczba odkupionych Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii uwzględniona w wycenie na n-ty Dzień Wyceny,
LJn – liczba wszystkich jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii uwzględniona w wycenie na n-ty Dzień Wyceny,

 – różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w okresie odniesienia oraz stopą zwrotu z benchmarku w okresie odniesienia ustalana na n-ty Dzień Wyceny wyliczona zgodnie z powyższym wzorem,
 – różnica pomiędzy stopą zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik w okresie odniesienia oraz stopą zwrotu z benchmarku w okresie odniesienia ustalana w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny,
 – największa wartość różnic między stopami zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, a stopami zwrotu z benchmarku na przestrzeni 5 (pięciu) ostatnich lat kalendarzowych, co oznacza, że są to różnice za okresy rozpoczynające się 5 lat przed Dniem Wyceny (w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą), a kończące się na ostatni Dzień Wyceny każdego roku kalendarzowego od 5 lat wstecz do jednego roku wstecz. W przypadku gdy okres odniesienia jest krótszy niż 5 lat jest to największa wartość różnic między stopami zwrotu z Subfunduszu dla danej kategorii Jednostek Uczestnictwa przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik a stopami zwrotu z benchmarku na ostatni Dzień Wyceny każdego roku kalendarzowego w tym okresie. W 2022 roku =0,
WANn – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa w n-tym Dniu Wyceny,
WAN_JUn – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przed naliczeniem Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w n-tym Dniu Wyceny,
WANP_JUn-1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu po naliczeniu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa danej kategorii w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny (wartość wyceny Jednostki Uczestnictwa danej kategorii),
ST– maksymalna stawka Wynagrodzenia za osiągnięty wynik równa 20%,
SRYn-1– rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny w bieżącym okresie rozliczeniowym naliczona w odniesieniu do aktywów Subfunduszu przypadających na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa gdzie SRY0=0
x– liczba Dni Wyceny w okresie odniesienia,
BMKn– zmiana wartości benchmarku w n-tym Dniu Wyceny, wyliczony zgodnie z powyższym wzorem,
WIBOR1Yn-1–(Warsaw Interbank Offered Rate) rozumie się przez to wskaźnik referencyjny stopy procentowej administrowany przez GPW Benchmark S.A. odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej podmioty spełniające Kryteria Uczestnika Fixingu, w rozumieniu Regulaminu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przyjętego przez administratora, mogłyby złożyć niezabezpieczony depozyt w złotych (PLN) na jeden rok (1Y) w innych podmiotach, spełniających Kryteria Uczestnika Fixingu., w Dniu Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny,
LDn– liczba dni kalendarzowych pomiędzy n-tym Dniem Wyceny a Dniem Wyceny poprzedzającym n-ty Dzień Wyceny.

b)Model naliczania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik wyznaczony jest w oparciu o benchmark, który stanowi WIBOR1Y Index powiększony o 4%.

c) Krystalizacja tj. przeksięgowanie rezerwy na zobowiązania Subfunduszu wobec Towarzystwa z tytułu Wynagrodzenia za osiągnięty wynik następuje w ostatnim Dniu Wyceny roku kalendarzowego o ile utworzona została rezerwa na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik.

d) Okres odniesienia wynosi 5 lat krocząco tj. 5 lat wstecz od ostatniego Dnia Wyceny, a w przypadku gdy nie jest to Dzień Wyceny odnosimy się do ostatniego Dnia Wyceny przed tą datą. Natomiast do końca 2026 roku, czyli przed upływem pierwszego pełnego 5-letniego okresu odniesienia jest to ostatni Dzień Wyceny w 2021 roku.

e) Wynagrodzenie za osiągnięty wynik jest wypłacane w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym Subfundusz osiągnął dodatnią stopę zwrotu.

f) W każdym Dniu Wyceny, w którym następuje odkupienie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii Jednostek Uczestnictwa, wypłacie do Towarzystwa podlega część rezerwy na Wynagrodzenie za osiągnięty wynik obliczona w wysokości proporcjonalnej do udziału Jednostek Uczestnictwa danej kategorii będących przedmiotem odkupienia w łącznej liczbie Jednostek Uczestnictwa danej kategorii Subfunduszu w Dniu Wyceny. Wypłata do Towarzystwa środków, o których mowa w poprzednim zdaniu, następuje do zakończenia kolejnego miesiąca, po miesiącu w którym nastąpiło odkupienie jednostek Uczestnictwa Subfunduszu danej kategorii.

g) Okres rozliczeniowy dla celu wyliczania i pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, będzie to okres od ostatniego Dnia Wyceny w poprzednim roku kalendarzowym do ostatniego Dnia Wyceny w bieżącym roku kalendarzowym, przy czym w przypadku rozpoczęcia zbywania przez Subfundusz nowej kategorii Jednostek Uczestnictwa, w odniesieniu do której Towarzystwo uprawnione będzie do pobierania Wynagrodzenia za osiągnięty wynik, okres rozliczeniowy liczony jest od pierwszego Dnia Wyceny tej kategorii Jednostek Uczestnictwa.

h) W przypadku likwidacji/połączenia Subfunduszu, gdzie Subfundusz będzie subfunduszem przejmowanym ewentualne Wynagrodzenie za osiągnięty wynik będzie krystalizowane w Dniu Wyceny przypadającym na dzień likwidacji/połączenia Subfunduszu.”

 

Sprostowana treść ogłoszenia o zmianach statutu Funduszu z dnia 1 stycznia 2022 została zamieszczona w miejscu pierwotnie opublikowanego ogłoszenia.

Statut Funduszu uwzględniający wymienione wyżej sprostowania został opublikowany w Prospekcie Informacyjnym Funduszu opublikowanym w dniu 12 września 2022 r.

Towarzystwo informuje jednocześnie, że sprostowana powyżej treść zmian statutu Funduszu odpowiada treści zmian statutu Funduszu zaakceptowanych decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 grudnia 2021 r. (DFF.4022.1.85.2021.PG) zezwalającą na wprowadzenie zmian Statutu i skrócenie terminu ich wejścia w życie, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.