NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie z dnia 15 marca 2019 r. o sprostowaniu ogłoszenia z dnia 31 lipca 2018 r. o zmianie statutu

15 marca 2019

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujące NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2


niniejszym prostuje ogłoszenie z dnia 31 lipca 2018 r. o zmianie statutu Funduszu, w zakresie dotyczącym oczywistej omyłki pisarskiej, polegająca na tym, że w punkcie 13 tego ogłoszenia wpisano błędnie odniesienie do „§ 33 ust. 1 statutu Funduszu” zamiast do „§ 33 ust. 2 statutu Funduszu”. Mając na uwadze, powyższe sprostowanie, punkt 13 ogłoszenia z dnia 31 lipca 2018 r. powinien brzmieć następująco:


„13. W § 33 ust. 2 statutu NN Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji 2 wykreśla się frazy „lub wniesione papiery wartościowe” oraz „, a za wniesienie papierów wartościowych rozumie się zapisanie papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza”.


Sprostowana treść ogłoszenia o zmianach Statutu z dnia 31 lipca 2018 r. została zamieszczona w miejscu pierwotnie opublikowanego ogłoszenia.