NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia inwestorów NN (L) Multi Asset Factor Opportunities FIZ

9 stycznia 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896) oraz art. 27 ust. 5 i 6 w związku z art. 28 ust. 2 pkt 4 Statutu NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, informuje - na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa nr 11/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. - o zwołaniu na dzień 31 stycznia 2017 r. na godzinę 12:15 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

 

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:

 1. otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
 4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
 5. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych
  NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego na warunkach proponowanych przez zarząd NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

 

Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów dokonane zostało, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 27 ust. 6 Statutu NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego - na stronie internetowej www.nntfi.pl.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów
NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dnia 9 stycznia 2018 roku
 

Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Multi Asset Factor Opportunities - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

            Po artykule 15h dodaje się artykuły 15i, 15j, 15k, 15l, 15ł, 15m, 15n, 15o, 15p, 15r, 15s, 15t i 15u w następującym brzmieniu:         

                                                                                         

„Artykuł 15i Jedenasta emisja Certyfikatów--------------------------------------------------------

 1. W ramach jedenastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii K.---------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii K zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii K.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii K będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii K będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii K, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii K zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii K.-----------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii K rozpoczyna się w dniu 7 marca 2018 roku i kończy w dniu 28 marca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii K, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii K będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii K i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii K oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii K określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.      
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii K nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15j Dwunasta emisja Certyfikatów----------------------------------------------------------

 1. W ramach dwunastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii L.---------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii L zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii L.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii L będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii L będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii L, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii L zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii L.------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii L rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2018 roku i kończy w dniu 26 kwietnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii L, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii L będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii L i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii L oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii L określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.       
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii L nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15k Trzynasta emisja Certyfikatów----------------------------------------------------------

 1. W ramach trzynastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii Ł.----------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii Ł zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Ł.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Ł będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii Ł będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii Ł, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii Ł zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii Ł.------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii Ł rozpoczyna się w dniu 7 maja 2018 roku i kończy w dniu 28 maja 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii Ł, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Ł będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Ł i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii Ł oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii Ł określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.       
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii Ł nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15l Czternasta emisja Certyfikatów---------------------------------------------------------

 1. W ramach czternastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii M.-------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii M zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii M.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M.------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii M będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii M będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii M, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii M zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii M.-----------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii M rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2018 roku i kończy w dniu 27 czerwca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii M, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii M będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii M i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii M oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii M określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.     
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii M nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15ł Piętnasta emisja Certyfikatów-----------------------------------------------------------

 1. W ramach piętnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii N.----------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii N zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii N.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii N będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii N będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii N, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii N zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii N.-----------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii N rozpoczyna się w dniu 6 lipca 2018 roku i kończy w dniu 27 lipca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii N, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii N będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii N i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii N oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii N określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.     
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii N nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15m Szesnasta emisja Certyfikatów--------------------------------------------------------

 1. W ramach szesnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii O.--------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii O zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii O.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O.-------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii O będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii O będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii O, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii O zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii O.-----------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii O rozpoczyna się w dniu 7 sierpnia 2018 roku i kończy w dniu 29 sierpnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii O, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii O będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii O i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii O oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii O określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.     
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii O nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15n Siedemnasta emisja Certyfikatów-----------------------------------------------------

 1. W ramach siedemnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii P.-----------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii P zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii P.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii P będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii P będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii P, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii P zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii P.------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii P rozpoczyna się w dniu 7 września 2018 roku i kończy w dniu 26 września 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii P, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii P będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii P i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii P oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii P określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.      
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii P nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15o Osiemnasta emisja Certyfikatów-------------------------------------------------------

 1. W ramach osiemnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii R.-------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii R zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii R.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii R będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii R będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii R, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii R zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii R.------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii R rozpoczyna się w dniu 5 października 2018 roku i kończy w dniu 25 października 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii R, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii R będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii R i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii R oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii R określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.     
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii R nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15p Dziewiętnasta emisja Certyfikatów----------------------------------------------------

 1. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii S.----------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii S zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii S.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii S będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii S będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii S zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii S.------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii S rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2018 roku i kończy w dniu 28 listopada 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii S, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii S będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii S i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii S oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii S określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.      
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15r Dwudziesta emisja Certyfikatów--------------------------------------------------------

 1. W ramach dwudziestej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii T.-------------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii T zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii T.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii T będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii T będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii T, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii T zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii T.------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii T rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2018 roku i kończy w dniu 27 grudnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii T, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii T będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii T i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii T oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii T określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.      
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii T nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15s Dwudziesta pierwsza emisja Certyfikatów-------------------------------------------

 1. W ramach dwudziestej pierwszej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii U.-
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii U zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii U.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii U będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii U będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii U, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii U zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii U.-----------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii U rozpoczyna się w dniu 7 stycznia 2019 roku i kończy w dniu 29 stycznia 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii U, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii U będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii U i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii U oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii U określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.     
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii U nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15t Dwudziesta druga emisja Certyfikatów-----------------------------------------------

 1. W ramach dwudziestej drugiej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii W.----
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii W zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii W.-------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W.------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii W będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii W będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii W, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii W zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii W.----------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii W rozpoczyna się w dniu 7 lutego 2019 roku i kończy w dniu 26 lutego 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii W, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii W będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii W i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii W oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii W określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.    
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii W nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.-----------------------------------------------------------------

Artykuł 15u Dwudziesta trzecia emisja Certyfikatów---------------------------------------------

 1. W ramach dwudziestej trzeciej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii X.----
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii X zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii X.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X.
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii X będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii X będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii X, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii X zaoferowanych zostanie nie mniej niż 100 000 (sto tysięcy) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii X.------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii X rozpoczyna się w dniu 7 marca 2019 roku i kończy w dniu 27 marca 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii X, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii X będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii X i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii X oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii X określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.      
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii X nie może być niższa niż
  200 000 (dwieście tysięcy) złotych.”.---------------------------------------------------------------