NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia inwestorów NN (L) Senior Loans FIZ

9 stycznia 2018

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2016.1896) oraz art. 30 ust. 5 i 6 w związku z art. 31 ust. 2 pkt 2 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, informuje - na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa nr 10/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r. - o zwołaniu na dzień 31 stycznia 2017 r. na godzinę 12:00 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

 

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

 

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:

 1. otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
 4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
 5. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych
  NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego na warunkach proponowanych przez zarząd NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

 

Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów dokonane zostało, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 30 ust. 6 Statutu NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego - na stronie internetowej www.nntfi.pl.

 

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dnia 9 stycznia 2018 roku
 

Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN (L) Senior Loans - funduszu inwestycyjnego zamkniętego

            Po artykule 15ad dodaje się artykuły 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15aj, 15ak, 15al, 15ał, 15am, 15an, 15ao i 15ap w następującym brzmieniu:   

                                                                                         

„Artykuł 15ae Dwudziesta trzydziesta druga emisja Certyfikatów----------------------------

 1. W ramach trzydziestej drugiej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AG.--
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AG zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AG.------------------------------------------------------------           
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AG będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AG będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AG, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AG zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AG.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AG rozpoczyna się w dniu 7 marca 2018 roku i kończy w dniu 28 marca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AG, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AG będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AG i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AG oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AG określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AG nie może być niższa niż 1 000 000 (jeden milion) złotych.        

Artykuł 15af Trzydziesta trzecia emisja Certyfikatów---------------------------------------------

 1. W ramach trzydziestej trzeciej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AH.--
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AH zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AH.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AH będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AH będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AH, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AH zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AH.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AH rozpoczyna się w dniu 6 kwietnia 2018 roku i kończy w dniu 26 kwietnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AH, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AH będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AH i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AH oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AH określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AH nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ag Trzydziesta czwarta emisja Certyfikatów-------------------------------------------

 1. W ramach trzydziestej czwartej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AI.--
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AI zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AI.---------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI.--------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AI będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.   
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AI będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AI, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AI zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AI.----------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AI rozpoczyna się w dniu 7 maja 2018 roku i kończy w dniu 28 maja 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AI, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AI będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AI i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AI oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AI określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.    
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AI nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ah Trzydziesta piąta emisja Certyfikatów----------------------------------------------

 1. W ramach trzydziestej piątej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AJ.-----
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AJ zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AJ.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ.------------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AJ będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AJ będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AJ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AJ zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AJ.----------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AJ rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2018 roku i kończy w dniu 27 czerwca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AJ, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AJ będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AJ i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AJ oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AJ określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.  
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AJ nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ai Trzydziesta szósta emisja Certyfikatów---------------------------------------------

 1. W ramach trzydziestej szóstej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AK.--
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AK zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AK.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AK będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AK będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AK Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AK zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AK.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AK rozpoczyna się w dniu 6 lipca 2018 roku i kończy w dniu 27 lipca 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AK, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AK będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AK i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AK oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AK określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AK nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15aj Trzydziesta siódma emisja Certyfikatów--------------------------------------------

 1. W ramach trzydziestej siódmej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AL.--
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AL zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AL.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL.------------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AL będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AL będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AL, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AL zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AL.----------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AL rozpoczyna się w dniu 7 sierpnia 2018 roku i kończy w dniu 29 sierpnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AL, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AL będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AL i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AL oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AL określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.  
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AL nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ak Trzydziesta ósma emisja Certyfikatów----------------------------------------------

 1. W ramach trzydziestej ósmej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AŁ.----
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AŁ zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AŁ.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ.------------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AŁ będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AŁ będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AŁ, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AŁ zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AŁ.----------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AŁ rozpoczyna się w dniu 7 września 2018 roku i kończy w dniu 26 września 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AŁ, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AŁ będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AŁ i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AŁ oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AŁ określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.  
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AŁ nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15al Trzydziesta dziewiąta emisja Certyfikatów-----------------------------------------

 1. W ramach trzydziestej dziewiątej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AM.          
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AM zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AM.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AM będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AM będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AM, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AM zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AM.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AM rozpoczyna się w dniu 5 października 2018 roku i kończy w dniu 29 października 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AM, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AM będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AM i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AM oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AM określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AM nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ał Czterdziesta emisja Certyfikatów-----------------------------------------------------

 1. W ramach czterdziestej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AN.----------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AN zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AN.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AN będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AN będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AN, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AN zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AN.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AN rozpoczyna się w dniu 7 listopada 2018 roku i kończy w dniu 28 listopada 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AN, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AN będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AN i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AN oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AN określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AN nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15am Czterdziesta pierwsza emisja Certyfikatów---------------------------------------

 1. W ramach czterdziestej pierwszej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AO.         
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AO zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AO.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AO będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AO będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AO, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AO zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AO.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AO rozpoczyna się w dniu 7 grudnia 2018 roku i kończy w dniu 27 grudnia 2018 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AO, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AO będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AO i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AO oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AO określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AO nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15an Czterdziesta druga emisja Certyfikatów--------------------------------------------

 1. W ramach czterdziestej drugiej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AP.-
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AP zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AP.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AP będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AP będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AP, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AP zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AP.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AP rozpoczyna się w dniu 7 stycznia 2019 roku i kończy w dniu 29 stycznia 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AP, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AP będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AP i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AP oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AP określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AP nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ao Czterdziesta trzecia emisja Certyfikatów-------------------------------------------

 1. W ramach czterdziestej trzecizej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AR.           
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AR zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AR.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty seriiAR nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR.-------------------------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AR będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AR będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AR, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AR zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AR.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AR rozpoczyna się w dniu 7 lutego 2019 roku i kończy w dniu 26 lutego 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AR, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AR będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AR i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AR oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AR określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AR nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.--------------------------------------------------------------------

Artykuł 15ap Czterdziesta czwarta emisja Certyfikatów-----------------------------------------

 1. W ramach czterdziestej trzecizej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii AS.
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii AS zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AS.--------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS nie może być wyższa niż 10% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS.-----------------------------------------------------------------------------------
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AS będzie wyższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 10%.         
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii AS będzie niższa o więcej niż 10% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii AS, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 10%.  
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii AS zaoferowanych zostanie nie mniej niż 1 000 (jeden tysiąc) i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii AS.---------------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii AS rozpoczyna się w dniu 7 marca 2019 roku i kończy w dniu 27 marca 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii AS, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.----------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AS będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AS i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii AS oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii AS określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9. 
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii AS nie może być niższa niż
  1 000 000 (jeden milion) złotych.”.-------------------------------------------------------------------