NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Ogłoszenie o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia inwestorów NN (L) Total Return FIZ z dnia 22 lutego 2019 r.

22 lutego 2019

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”), działając na podstawie art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2018.1355 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 5 i 6 w związku z art. 26 ust. 2 pkt 4 Statutu NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, informuje - na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa nr 25/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. - o zwołaniu na dzień 18 marca 2019 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Towarzystwa w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

Porządek obrad Zgromadzenia Inwestorów będzie następujący:

 1. otwarcie obrad Zgromadzenia Inwestorów;
 2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Inwestorów oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów;
 4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Inwestorów;
 5. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji nowych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN Total Return  - funduszu inwestycyjnego zamkniętego na warunkach proponowanych przez zarząd NN Investment Partners Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.;
 6. zamknięcie obrad Zgromadzenia Inwestorów.

 

Treść zmiany statutu funduszu w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego, stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia Inwestorów zgłoszą Towarzystwu na piśmie zamiar udziału w Zgromadzeniu Inwestorów.

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów dokonane zostało, zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz art. 25 ust. 6 Statutu NN Total Return  - funduszu inwestycyjnego zamkniętego - na stronie internetowej www.nntfi.pl.

Załącznik do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Inwestorów NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego z dnia 22 lutego 2019 roku

Proponowana treść zmiany statutu funduszu NN Total Return - funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zakresie ustalenia ilości, terminów i warunków kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych

Po artykule 15o dodaje się artykuł 15p w następującym brzmieniu:  

-------------- Artykuł 15p Dziewiętnasta emisja Certyfikatów-------------------------------------

 1. W ramach dziewiętnastej emisji Certyfikatów oferowane będą Certyfikaty serii S.----------
 2. Cena Emisyjna Certyfikatu serii S zostanie ustalona w wysokości Wartości Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii S.----------------------------------------------------------------------
 3. Maksymalna różnica pomiędzy Ceną Emisyjną, a ustaloną Wartością Certyfikatu według wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu przypadającej na Certyfikat i dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S nie może być wyższa niż 20% Wartości Aktywów Netto na Certyfikat ustalonej na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S.   
 4. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii S będzie wyższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji powiększonej o 20%.     
 5. W przypadku, gdy Wartość Certyfikatu z Dnia Wyceny bezpośrednio poprzedzającego dzień przydziału Certyfikatów serii S będzie niższa o więcej niż 20% od Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty serii S, Cena Emisyjna Certyfikatów tej emisji będzie wynosić równowartość Ceny Certyfikatu według wyceny aktywów Funduszu dokonanej na 7 (siedem) dni przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Certyfikaty tej emisji pomniejszonej o 20%.   
 6. W ramach emisji Certyfikatów serii S zaoferowanych zostanie nie mniej niż 10 000 (dziesięć tysięcy)  i nie więcej niż 25 000 000 (dwadzieścia pięć milionów) Certyfikatów serii S.-----------------------------------------------------------------
 7. Przyjmowanie zapisów na Certyfikaty serii S rozpoczyna się w dniu 7 maja 2019 roku i kończy w dniu 29 maja 2019 roku lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożone zostaną zapisy i dokonane wpłaty na wszystkie Certyfikaty serii S, w zależności od tego, który z tych terminów upłynie wcześniej.-----------------------------------------------------------
 8. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii S będzie nie niższa niż równowartość iloczynu minimalnej liczby Certyfikatów oferowanych w ramach emisji oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii S i nie wyższa niż równowartość iloczynu maksymalnej liczby Certyfikatów serii S oraz Ceny Emisyjnej Certyfikatu serii S określonej w sposób wskazany w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 9.         
 9. Łączna wysokość wpłat w ramach emisji Certyfikatów serii S nie może być niższa niż
   200 000 (dwieście tysięcy) złotych.”.---------------------------------------------------------------