<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany statutu FWP PKP SFIO z dnia 5 grudnia 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany statutu FWP PKP SFIO z dnia 5 grudnia 2019 r.

5 grudnia 2019

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1. W § 7 ust. 3 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich jest reinwestowana średnia ważona suma:

 1. zmiany Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) z wagą 0,2 (indeks ten publikowany jest m.in. na stronach WIG serwisu Reuters oraz WIG <Index> serwisu Bloomberg), oraz
 2. zmiany indeksu   obrazującego rynek polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i czasie do wykupu od 1 od roku do 4 lat z wagą 0,8 (indeks ten publikowany jest na stronie GFPL <Index> serwisu Bloomberg).    


Indeks ten będzie wyliczany co miesiąc według wzoru:

Gdzie:

 • ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Governmentm – wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec danego okresu,
 • ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Government_Indexm-1 – wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec poprzedniego okresu,
 • WIGm – wartość indeksu WIG na koniec danego okresu,
 • WIGm-1 – wartość indeksu WIG na koniec poprzedniego okresu,
 • Indeksm – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu,
 • Indeksm-1 – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu”


2. W postanowieniu § 28 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w następującym brzmieniu:
„3. Koszty dystrybucji jednostek uczestnictwa ponoszone są przez PKP S.A. do wysokości limitu określonego w § 31 ust. 6 lub Towarzystwo, powyżej tego limitu.”.

3. W § 31 ust. 4 w części  „Wzór 2 – rentowność wynikająca z benchmarku” po wyrazie „gdzie” dotychczasową treść zastępuje się następującą treścią: 


 

 • Indexd – dzienna zmiana wartości indeksu wyliczana na koniec każdego dnia
 • WIGd – wartość indeksu WIG na koniec danego dnia;
 • WIGd-1 – wartość indeksu WIG na koniec poprzedniego dnia;
 • ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Government_Indexd –  wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec danego dnia;
 • ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Government_Indexd-1  – wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec poprzedniego dnia,”.


4. W § 31 ust. 5 pkt 3 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się wyrazy:
„a także opłaty pocztowe w związku z wypłatami z tytułu odkupienia przez Fundusz jednostek,”.

5. W postanowieniu § 31 ust. 5 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:
„6) koszty usług wydawniczych, reklamy, dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń (w tym publikacje na stronach internetowych, w wydawnictwie kolejowym oraz w innych miejscach przewidzianych przepisami prawa lub Statutem),”

6. W § 31 ust. 5 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego skreśla się pkt 9.

7. W § 31 wstęp ustępu 6 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Koszty operacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 5, 6, 7 i 10 są kosztami limitowanymi i łącznie z kosztami, o których mowa w § 28 ust. 3,  nie mogą łącznie przekroczyć:”. 

8. W § 35 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:
„1. Fundusz ogłasza na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w wybranym w porozumieniu z PKP S.A. kolejowym wydawnictwie wskazanym zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu:
1) zmiany Statutu Funduszu,
2) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu,
3) informacje wymagane Ustawą o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 2.500.000 złotych,
4) inne informacje wskazane w Statucie.
2. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym Funduszu, Fundusz poinformuje Uczestników, członków Rady Inwestorów, PKP S.A. oraz centrale związkowe o zasięgu ogólnopolskim o wyborze wydawnictwa kolejowego, w którym będą zamieszczane ogłoszenia.”

Powyższe zmiany statutu, z zastrzeżeniem poniżej, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,.
Pkt 2,4, 6 i 7 wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), Fundusz obowiązany jest ogłaszać zmiany statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w kolejowym wydawnictwie „Kurier Kolejowy”.
Niniejsze zmiany zostały ogłoszone w listopadowym numerze „Kuriera Kolejowego”.