<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany statutu FWP PKP SFIO z dnia 30 września 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany statutu FWP PKP SFIO z dnia 30 września 2019 r.

30 września 2019

1. W § 35 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie: 
„1. Fundusz ogłasza na stronie internetowej www.nntfi.pl oraz w wybranym w porozumieniu z PKP S.A. kolejowym wydawnictwie wskazanym zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu:
1) zmiany Statutu Funduszu,
2) informację o wystąpieniu przesłanek rozwiązania Funduszu,
3) informacje wymagane Ustawą o funduszach inwestycyjnych, jeżeli wartość aktywów netto Funduszu spadnie poniżej 2.500.000 złotych,
4) inne informacje wskazane w Statucie.
2. Poprzez ogłoszenie w prospekcie informacyjnym Funduszu, Fundusz poinformuje Uczestników, członków Rady Inwestorów, PKP S.A. oraz centrale związkowe o zasięgu ogólnopolskim o wyborze wydawnictwa kolejowego, w którym będą zamieszczane ogłoszenia.”
 
2. W § 7 ust. 3 statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu otrzymuje następujące brzmienie: 
„3. Punktem odniesienia dla oceny realizacji celu inwestycyjnego w okresach trzyletnich jest reinwestowana średnia ważona suma: 
1) zmiany Warszawskiego Indeksu Giełdowego (WIG) z wagą 0,2 (indeks ten publikowany jest m.in. na stronach WIG serwisu Reuters oraz WIG <Index> serwisu Bloomberg), oraz
2) zmiany indeksu   obrazującego rynek polskich obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu i czasie do wykupu od 1 od roku do 4 lat z wagą 0,8 (indeks ten publikowany jest na stronie GFPL <Index> serwisu Bloomberg).
 
Indeks ten będzie wyliczany co miesiąc według wzoru:
 
 
Gdzie: 
ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Governmentm – wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec danego okresu, 
ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Government_Indexm-1 – wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec poprzedniego okresu, 
WIGm – wartość indeksu WIG na koniec danego okresu, 
WIGm-1 – wartość indeksu WIG na koniec poprzedniego okresu, 
Indeksm – wartość wyliczonego indeksu na koniec danego okresu, 
Indeksm-1 – wartość wyliczonego indeksu na koniec poprzedniego okresu”. 
 
3. W § 31 ust. 4 w części  „Wzor 2 – rentowność wynikająca z benchmarku” po wyrazie „gdzie” dotychczasową treść zastępuje się następującą treścią: 
 
 
Indexd –        dzienna zmiana wartości indeksu wyliczana na koniec każdego dnia; 
WIGd –          wartość indeksu WIG na koniec danego dnia; 
WIGd-1 –        wartość indeksu WIG na koniec poprzedniego dnia; 
ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Government_Indexd –  wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec danego dnia; 
ICE_BofAML_1-4_Year_Poland_Government_Indexd-1  – wartość indeksu “ICE BofAML 1-4 Year Poland Government Index” na koniec poprzedniego dnia,”. 
 
Powyższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z zastrzeżeniem wyjaśnienia poniżej.
Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), Fundusz obowiązany jest ogłaszać zmiany statutu na stronie internetowej www.nntfi.pl, w kolejowym wydawnictwie „Kurier Kolejowy” oraz w ogólnopolskim dzienniku wskazanym w prospekcie informacyjnym Funduszu. Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem dokonania ostatniego z w/w ogłoszeń.
W związku z powyższym niniejsze zmiany wejdą w życie z dniem ich ogłoszenia w kolejowym wydawnictwie „Kurier Kolejowy”, w najbliższym wydaniu po dniu niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.nntfi.pl.
W związku ze zmianą w ciągu roku kalendarzowego komponentu benchmarku służącego do obliczania premii za wyniki zarządzania Towarzystwa wprowadzanego powyżej wskazanymi zmianami Statutu, Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o nienaliczaniu i niepobieraniu premii za wyniki zarządzania za 2019 rok bez względu na osiągnięty wynik.