<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TK4BMS" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"> Zmiany statutu ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 10 października 2019 r.
NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Zmiany statutu ING Konto Funduszowe SFIO z dnia 10 października 2019 r.

10 października 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:
1. W § 1 Rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, K, P i T.”
 
2. W § 6 ust. 1 Rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 1) dodaje się punkt 1a), który otrzymuje następujące brzmienie:
„1a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 1,40%,”
 
3. W § 6 ust. 1 Rozdziału I części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T – 1,00%,”
 
4. W § 1 Rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, K, P i T.”
 
5. W § 6 ust. 1 Rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 1) dodaje się punkt 1a), który otrzymuje następujące brzmienie:
„1a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 2,90%,”
 
6. W § 6 ust. 1 Rozdziału II części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T – 1,30%,”
 
7. W § 1 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ustęp 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Subfundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A, A1, K, P i T.”
 
8. W § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego po punkcie 1) dodaje się punkt 1a), który otrzymuje następujące brzmienie:
„1a) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1 – 3,40%,”
 
9. W § 6 ust. 1 Rozdziału III części II statutu ING Konto Funduszowe Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„4) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii T – 1,50%,”
 
Wyjaśnienie:
Zmiany, o których mowa w punktach 2, 3, 5, 6, 8 i 9 zostały zaakceptowane decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 13 sierpnia 2019 r. (DFF.FIO.4022.1.184.2018.JG)