NN TFI Investment Partners
Notowania
 

Aktualności i Komunikaty

Zmiany w statucie NN Emerytura SFIO z dnia 19 czerwca 2019 r.

19 czerwca 2019

Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem niniejszego ogłoszenia. 
 
1. W § 1 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego punkty 28) i 29) otrzymują następujące brzmienie:
„28) Umowie Programu Pracowniczego – umowę o prowadzenie pracowniczego planu kapitałowego zawartą z Funduszem, przez Podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz Uczestnika lub przyszłego Uczestnika,
29) Umowie o zarządzanie Programem Pracowniczym – umowę o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym zawartą pomiędzy Funduszem a Podmiotem zatrudniającym,”
 
2. W § 12 ust. 2 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:
„Zarząd Towarzystwa może postanowić o niepobieraniu opłaty za zamianę o czym powiadomi poprzez aktualizację dokumentu Kluczowych Informacji dla Inwestora sporządzanego dla danego Subfunduszu, publikowanego na stronie internetowej Towarzystwa.”
 
3. W § 13 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
„9. Numer Uczestnika, zamykany jest po upływie 12 miesięcy od dnia odkupienia przez Fundusz wszystkich  Jednostek Uczestnictwa zarejestrowanych na Rejestrach otwartych w ramach danego Numeru Uczestnika, jeżeli zgodnie z Ustawą, w odniesieniu do Uczestnika nie będą mogły już być dokonane żadne wpłaty.”
 
4. W § 14 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Dane z Rejestru Uczestników przekazane będą przez Fundusz wyłącznie w ramach realizacji zawartych z Podmiotami zatrudniającymi Umów o zarządzanie Programem Pracowniczym. Dostęp do przekazanych przez Fundusz danych z Rejestru Uczestników będą mieli wyłącznie osoby upoważnione przez Podmioty zatrudniające do wykonywania czynności związanych realizacją Umów o zarządzanie Programem Pracowniczym.”
 
5. W § 19 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz prowadzi Rejestry, w sposób umożliwiający wyodrębnienie wpłat dokonanych przez Podmiot zatrudniający, Uczestnika, wpłaty powitalnej i dopłat rocznych, a także przyjętych wypłat transferowych i wpłat dokonanych w ramach zamiany, o których mowa w Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych.”
 
6. W § 35 ust. 10 części I statutu NN Emerytura Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:
„4) o wystąpieniu przesłanek likwidacji Subfunduszu oraz rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób, o którym mowa w ust. 2 oraz powiadamia Podmiot zatrudniający informując o firmie i siedzibie likwidatora Subfunduszu,”